​​​​​​​​​​​​​​

Lægelig videreuddannelse

​Er du læge under uddannelse, og skal du starte på Onkologisk og Palliativ Afdeling kan du finde oplysninger om introduktionen, uddannelsesforløb og meget mere her på siden.​

​Introduktion til afdelingen

Afdelingen består af et onkologisk ambulatorie, et onkologisk sengeafsnit  samt en Palliativ Enhed.

Afdelingen er normeret til 4 læger i H-stilling og 2 læger i I-stilling. 
I 2017 er der 4 H-læger og 2 til 3 I-læger ansat. Afdelingen er normeret til 8 overlæger og 1 afdelingslæger. Alle stillinger er aktuelt besatte.  

For læger i H-stilling er der tale om det sidste år i hoveduddannelsen i klinisk onkologi. 

Introduktionsstillinger er kombineret med 9 måneder på Onkologisk afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød og 3 måneder på Onkologisk afdeling, Herlev Hospital (en måned i stråleterapi og to måneder i vagtberedskabet).

Ansættelsen starter typisk med fælles introduktionsdage for alle nyansatte på hospitalet efterfulgt af en dag i afdelingen med praktiske aktiviteter såsom rundvisning, koder mm. 


Nyansatte læger indgår i et introduktionsforløb afhængig af kompetencer, hvori der indgår følgevagter i de forskellige funktioner, herunder løbende oplæring i dokumentation i Sundhedsplatformen (SP), ascitesdrænage og pleuracentese. 

Ved ansættelsens start vil du modtage en mail med relevant information bl.a. navn på din vejleder og vagtplan. 

Praktisk information

Mødetid i Onkologisk og Palliativ afdelingen er kl. 8.00-15.24 i dagvagt. 

Onkologisk bagvagt varetager aftenstuegang og weekend stuegang. I vagten passes afdelingen af medicinsk forvagt. I hverdage i dagtiden bestrides
 forvagten/T5 funktionen  primært af I-læger, og der er ingen aften/weekendvagter. Introduktionslægerne er dermed vagtfrie.

Bagvagtsfunktionen dækker tidsrummet 8.00-18.00 på hverdage. Herefter telefonvagt hjemmefra. I weekenden fra 8-15.30 og herefter telefonvagt.

Mandag og onsdag er der morgenkonference med undervisning kl. 8.15-8.40. Om mandagen er det afdelingens læger, inklusive de uddannelsessøgende, der underviser i faglige emner. Om onsdagen er det en ekstern underviser.

Øvrige dage er lægemøde, afdelingsledelsens tilbagemeldinger eller lignende praktiske informationer. Der er altid morgenbrød om fredagen, som vi skiftes til at medbringe. 


Der er dagligt røntgen konference kl. 8.40-9.00 i konferencerummet. 
Torsdag er der yngre læge til yngre lægemøde, undervisning eller psykologsupervision kl. 8.00-8.40
Mandag er der Kaizenmøde kl. 14.45-15.00, hvilket er et tavlemøde om tværfaglige udfordringer udgået fra ambulatoriefunktionen. Det foregår i personalestuen.


Hver torsdag eftermiddag fra 13.30-14 er der tværfaglig konference (med psykolog, præst, plejepersonale mfl.) i sengeafdelingen, hvor udfordringer og/eller konkrete komplekse forløb tages op.
Hver anden onsdag i måneden er der staffmeeting for hele hospitalet kl. 8.15.-9.00, hvor hospitalets afdelinger på skift underviser.

Der er dagligt middagskonference for afdelingens læger kl. 13.30-14.00 fraset torsdag, hvor der er tværfaglig konference kl. 13.30-14.00. Der er derfor lægekonference kl 13.15-13.30

Der afholdes diagnose specifikke visitationsmøder og MDT konferencer.

 For lungecancer drejer det sig om møde med thoraxkirurger, patologer, lungemedicinere, stråleterapeuter og onkologiske læger. De foregår tirsdage på Gentofte Hospital kl. 1

For GI-cancere foregår det hver tirsdag og torsdag fra kl. 14.30

For mammacancere er der daglig telefonkonferencer med Herlev fra kl. 8.10, fraset onsdag, hvor det er fra 9.00. Der er lavet plads til det i den visiterendes ambulatorium.

Mhp at være med til disse, kontaktes de speciallæger på afdelingen, der vil tage en med.


Vejleder

Alle læger under uddannelse får tildelt en vejleder ved ansættelsens start. Vejleder og uddannelsessøgende læge forventes at afholde et individuelt afpasset antal samtaler under ansættelsen i afdelingen, som minimum introduktionssamtale, midtvejssamtale og afsluttende samtale med evaluering.

Under introduktionssamtalen gennemgås uddannelsesmateriale herunder logbog, og der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Ved midtvejssamtalen justeres uddannelsesplanen, som evalueres ved den afsluttende samtale. Alt foregår elektronisk i logbog.net (link åbner i nyt vindue)

Alle uddannelsessøgende læger skal ca. midtvejs i deres ansættelse have lavet 360 graders evaluering (åbner i nyt vindue) ved den uddannelsesansvarlige overlæge.​

 

Redaktør