​​

Kvalitet

​Gynækologiens og obstetrikkens læger deltager i udarbejdelse af nationale vejledninger, som årligt præsenteres i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og danner grundlag for behandlingen lokalt.​


Gynækologisk kvalitet

Afdelingen tilstræber, at så mange undersøgelser som muligt afvikles i forbindelse med patientens første ambulante kontakt.

Afdelingen har tilrettelagt lægernes arbejde, så kontaktlægeprincippet kan tilgodeses i videst mulige omfang. Den speciallæge der vurderer patienten planlægger operationsdato sammen med patienten, er med ved operationen og følger op med svar og kontrol efterfølgende.

Afdelingen har i en årrække arbejdet med det optimerede perioperative forløb, bl.a. i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens evidensbaserede referenceprogram for hysterektomi. 

Kvaliteten overvåges løbende på nationale halvårlige auditmøder, hvor hver enkelt afdelings resultater sammenlignes med forløb og komplikationer i resten af landet. Dette arbejde har bl.a. resulteret i en betydelig nedbringelse af mængden af postoperative komplikationer samt gennemsnitlig indlæggelsestid.

Obstetrisk kvalitet

Det obstetriske arbejde dokumenteres i den elektroniske patientjournal, DocuLive, som er under stadig udvikling og optimering. Her dokumenteres bl.a. diagnosekodning og indgreb samt børnenes tilstand ved fødslen. Disse oplysninger sendes direkte til Landspatientregisteret, hvor de indgår i den nationale fødselsdatabase, hvorfra visse data opgøres og kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i afsnittet fødsler og fødselskomplikationer. 

Afdelingen afholder to gange årligt perinatal audit med gennemgang af årets komplicerede graviditeter og fødsler.


Der udarbejdes årlig rapport med henblik på læring, herunder udarbejdelse eller optimering af eksisterende vejledninger samt forslag til færdighedstræning. 

Vejledninger

Kliniske og administrative evidensbaserede vejledninger udarbejdes og revideres i det fælles elektroniske system VIP, som omfatter hele Region Hovedstaden.

Patientsikkerhed 

Utilsigtede hændelser rapporteres og behandles i Dansk Patient-Sikkerhedsdatabase med henblik på at skabe læring og øge patientsikkerheden. 

Kliniske data

En lang række af de gennemførte behandlingsforløb indberettes til relevante nationale databaser (gynækologisk cancer, hysterektomi, hysteroskopi, urogynækologi, reagensglasbefrugtning, insemination).


Redaktør