Forskningsprojekter

​Med forbedret patientbehandling for øje er forskning en vigtig del af hverdagen i Børne- og ungeafdelingen.

Selvmordsforsøg med paracetamol blandt 8-18-årige børn og unge i Danmark

Projektleder: Læge Rikke Hedeland 

Projektets overordnede mål 

Identificere og karakterisere det stigende antal børn/unge i Danmark, der hvert år forsøger at tage deres eget liv med paracetamol. Desuden ønskes det at forbedre børnenes/de unges medicinske behandling vha. identifikation af tidligere prædiktorer for leverpåvirkning efter selvmordsforsøg med paracetamol, således at antallet af børn der får varige leverskader mindskes.

Projektet indeholder følgende delmål

  1. Retrospektiv opgørelse af børn/unge (8-15 år) indlagt på Nordsjællands Hospitals Børne- Ungeafdeling og Rigshospitalets BørneUngeKlinik i årene 2006-2011 efter selvmordsforsøg med paracetamol.
  2. Etablering af en national elektronisk database for børn/unge (8-18 år) der indlægges på en pædiatrisk afdeling efter et selvmordsforsøg med paracetamol, med fokus på såvel kliniske symptomer, paraklinik samt patienternes psykosociale baggrund.
  3. Undersøge hvorvidt det er muligt at prædiktere pædiatriske patienter i særlig risiko for at udvikle svær leverskade efter suicidalforsøg med paracetamol, dvs. i en tidlig fase at kunne opspore "faresignaler", både klinisk samt paraklinisk.
  4. Bestemmelse af leverens CYP1A2-aktivitet efter selvmordsforsøg med paracetamol.
  5. At beskrive individuelle og familiære mestringstrategier hos børn/unge der har forsøgt selvmord med paracetamol.

Publikationer

Hedeland et al., Scandinavian Journal of Public Health, 2013;41:240-246.

A og D vitamin samt neonatal tidal NO som prædiktorer for Bronchopulmonal dysplasi. AD-ON studiet. 

Projektleder: Læge Birgitte Schmidt. 

Et prospektivt, klinisk kohorte studie med henblik på fastsættelse af normalmateriale for A og D vitamin status hos mor og barn samt neonatal tidal NO. Vi undersøger sammenhængen mellem disse og lungesundhed hos neonatale, særligt med henblik på udvikling af Bronchopulmonal dysplasi hos præmature.

Børn født for tidligt har op mod 40 % risiko for udvikling af kronisk lungesygdom (Bronchopulmonal dysplasi, BPD), som kan resultere i måneders indlæggelse, udskrivelse med ilt, hyppige gen-indlæggelser og svær lungesygdom resten af livet.

Årsagen hertil er multifaktoriel. Tidlig opsporing af de patienter, der er i risiko for at udvikle lungeskader, er vigtig for den livslange prognose. Bestemmelse af NO øger muligheden for tidlig diagnosticering. Et af projektets formål er at udvikle denne metode så den vil kunne bruges i den daglige klinik.

A og D vitamin i graviditeten afspejler barnets tilbud heraf. Mangel på disse vitaminer under og efter graviditeten kan have betydning for udvikling af lungesygdom hos barnet.

Projektet undersøger denne mulige sammenhæng med henblik på om de nationale rekommandationer for vitamintilskud til gravide og børn skal ændres for at mindske risikoen for lungesygdom hos nyfødte.

Der etableres samtidig en forskningsbiobank og en biobank med henblik på videre forskning i lungesygdomme hos børn indenfor de første leveår.

Der forventes inkluderet 200 børn i studiet samt biobank materiale fra 2000 fødsler.

Ønskes yderligere information kan Birgitte Schmidt kontaktes.
Send en mail til Birgitte Schmidt 

Vækst af genitalia interna og knogleminiraliseringen under hormonsubstitution og forekomsten af aortarodsdilatation hos piger med Turner syndrom.

Projektleder: Line Clemann, afdelingslæge PhD. 

Piger med Turner syndrom (TS) har ofte en manglende produktion af østrogen og æg fra ovarierne, hvilket medfører mangelfuld pubertetsudvikling og infertilitet. Der ses også en øget risiko for udvikling af aortarodsdilatation, som kan medføre aortadissektion og pludselig død. Trods behandling med østrogen har piger med TS en lille uterus, nedsat knoglestyrke og en øget risiko for frakturer. Projektet undersøger om en større dosis østrogen sikrer udvikling af en normal uterus og øger knoglemineraliseringen. Endvidere undersøges det, om aortadilatation kan påvises. 43 piger med TS i alderen 10-25 år samt 63 raske kontroller har deltaget. Der er foretaget blodprøver, ultralyds- og MR-scanning af genitalia interna, DEXA-scanning af knoglerne, samt MR-scanning af hjertet på alle og herefter årligt i 5 år hos de 15-25-årige med TS, som i samme periode er behandlet randomiseret og dobbeltblindt med 2 eller 4 mg østrogen. De kliniske undersøgelser er afsluttet. Undersøgelsens resultater har indtil videre indgået i en PhD-afhandling og 3 videnskabelige publikationer.

Jf. evt. artiklerne under "relaterede artikler". 

Ønskes yderligere information kan Line Cleemann kontaktes.
Send en mail til Line Cleemann 

Effekten af regelmæssig opfølgning i ungdoms astma – og allergiambulatorium

Projektansvarlige: læge Madeleine Ismail og læge Christina Schmidt 
Projektvejleder: Overlæge PhD Merete Jørgensen 

Projektets formål er, at undersøge betydningen af et særskilt adolescens ambulatorium som varetager behandlingen af astma og allergiske sygdomme i ungdomsårene 15-18år. Vi ønsker at undersøge sygeligheden af de unge som er blevet fulgt i adolescensambulatoriet herunder om de har vist højere tendens til psykiatrisk komorbiditet i forhold til der​​​es jævnaldrene som ikke lider af astma eller allergisk sygdom.


Redaktør