Tavshedspligt

​Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. Det betyder, at sundhedspersoner som udgangspunkt kun må give oplysninger om dine helbredsforhold og øvrige personlige forhold videre, hvis du giver dit samtykke til det.

​​​​​​​​​​​​​

Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med din behandling

Sundhedspersoner kan uden dit samtykke give informationer, herunder ambulante notater, videre til andre sundhedspersoner, som aktuelt skal deltage i behandlingen af dig.

Det betyder, at relevante oplysninger om din behandling bliver givet videre, hvis du overflyttes til behandling på en anden afdeling eller et andet hospital/psykiatrisk center.

Det betyder også , at din læge eller den speciallæge, som har henvist dig til behandling, modtager et udskrivningsbrev fra hospitalet/det psykiatriske center om den behandling, du har gennemgået.

Det samme gælder, hvis du er blevet behandlet på et af regionens samarbejdssygehuse (private eller offentlige hospitaler, som regionen har indgået aftale med) eller et aftalesygehus (privathospitaler/privatklinikker, der har indgået aftale med Danske Regioner).

Frabeder du dig, at oplysninger om din behandling gives videre til andre sundhedspersoner, bliver du orienteret om de mulige konsekvenser, det kan have for din behandling. Oplysningerne bliver herefter ikke givet videre.

Videregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål end behandling

Det kræver dit skriftlige samtykke, hvis dine helbredsoplysninger mv. skal videregives til andre formål end behandling, fx til brug for andre offentlige myndigheder, din arbejdsgiver, forsikringsselskaber eller lignende.

Der er dog visse undtagelser herfra, det kan være

  • hvis det følger af en lov, fx. i forbindelse med særlig støtte til børn og unge efter serviceloven, tilbagebetaling af sociale ydelser og i forbindelse med visse sager om førtidspension.
  • ganske særlige situationer, hvor hensynet til dig viger i forhold til hensynet til andre væsentlige interesser, fx. i tilfælde af efterforskning af alvorlig kriminalitet, eller hvis andres liv eller helbred, herunder dine pårørendes, udsættes for nærliggende fare.

Hvis hospitalet/det psykiatriske center videregiver helbredsoplysninger mv. om dig til andre formål end til behandling, bliver du orienteret om det og om formålet med videregivelsen.

Særligt for unge

Du kan aftale med lægen/sygeplejersken, at visse personlige oplysninger kan forblive fortrolige mellem jer. 

Læs mere om tavshedspligt - for unge (pdf´en åbner i et nyt vindue)

Fra du er fyldt 15 år, har du ret til at se din journal. Hvis du er under 18 år, har dine forældre som hovedregel også ret til at se din journal. 

Læs mere om aktindsigt - for unge (pdf´en åbner i et nyt vindue)

Du har ret til at blive grundigt informeret om din sygdom og behandling på en måde og i et sprog, du forstår.

Læs mere om informeret samtykke - for unge (pdf´en åbner i et nyt vindue)

Klage​

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener, at der er sket brud på tavshedspligten.

Du kan læse mere om emnet i:

Redaktør