Plejeorlov

Denne patientinformation omhandler plejeorlov og nogle praktiske forhold herom. Blandt andet hvornår man kan søge om plejeorlov, hvor og hvem der kan søge. På side 2 er der en guide til hvordan man kan søge om plejeorlov.

Du kan søge om plejeorlov, hvis du er pårørende til en person med uhelbredelig sygdom, der ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet. Her kan du få mere viden om ordningen, hvad dine muligheder er, og hvordan I søger.

Hvornår kan du søge om plejeorlov?

 • Når al hospitalsbehandling med helbredende sigte efter en lægelig vurdering er udsigtsløs.
 • Når den syges levetid forventes at være kort. Som dokumentation udarbejder lægen en såkaldt terminalerklæring.
 • Når den syges tilstand ikke kræver varig indlæggelse på sygehus, aflastningsplads eller hospice.
 • Når den syge selv ønsker at blive plejet i hjemmet.

Du skal være opmærksom på, at orloven ikke kan træde i kræft under en indlæggelse men først ved udskrivelse.

Hvor kan plejen foregå?

Plejeorloven kan foregå i den syges eget hjem eller hos dig, der søger plejeorlov.

Hvem kan søge plejeorlov

Alle lønmodtagere har ret til plejeorlov fra arbejdspladsen. Du kan få plejeorlov, hvis du står den syge nær. Der er ikke krav om en familierelation, du kan også være ven eller veninde. Det er også muligt at flere personer kan dele plejeorloven mellem sig. Plejen består af omsorg og tryghed og indebærer ikke krav om plejeopgaver. Det er altså stadig muligt at få hjælp fra bl.a. hjemmeplejen under en plejeorlov.

Hvordan er økonomien under en plejeorlov

Du kan have plejeorlov på fuld tid (37 timer) eller på deltid. Hvis I er flere personer, der deles om orloven, kan det samlede ugentlige timetal ikke overstige 37 timer.

Under plejeorlov modtager du et såkaldt plejevederlag fra kommunen. Plejevederlaget kan højst udgøre 1,5 gange sygedagpengebeløbet. Det forudsætter dog, at du er berettiget til sygedagpenge. Er du ikke berettiget til sygedagpenge, vil du modtage et basisbeløb på 16.440 kr. pr. måned, der er skattepligtig (2021 takst). Du skal dog være opmærksom på, at plejevederlaget ikke kan overstige din hidtidige indtægt.

Alle offentligt ansatte og visse andre ansatte på det private arbejdsmarked har ret til fuld løn under plejeorlov. Modtager du offentlig forsørgelsesydelse, kan du enten fortsætte med denne eller modtage basisbeløbet – så længe det ikke overstiger hidtidige indtægt. Selvstændige erhvervsdrivende, dagpengemodtagere, hjemmearbejdende ægtefæller, studerende, kontanthjælpsmodtagere og pensionister har også mulighed for at få plejeorlov og modtage plejevederlag.

Hvor længe udbetales plejevederlaget

Så længe der er behov – også under kortere hospitalsophold (ofte 14 dage). Plejevederlaget udbetales til 14 dage efter dødsfaldet.

Sådan søger du

Sådan søger du:

 • Du søger digitalt på www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Orlov-til-pasning-af-syge-og-doeende-paaroerende.
  Du kan også printe en ansøgningsblanket om plejevederlag fra nettet og udfylde den i hånden.
 • Ansøgningen skal både underskrives af dig og din syge pårørende, som skal modtage plejen (plejemodtageren).
 • Ansøgningen skal sendes til visitationen i den kommune, hvor plejen skal foregå – det er dermed ikke altid din egen bopælskommune.
 • En visitator i kommunen vurderer, om der kan bevilges plejeorlov, og I får svar i e-Boks.

Kommunen vil som regel bede om:

 • Bekræftelse fra arbejdsgiver (evt. en e-mail) om indgåelse af aftale om orlov
 • Lønsedler for de sidste tre måneder eller dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse i samme periode
 • Dokumentation fra læge/hospital om sygdomstilstand (terminalerklæring). I kan tale med lægen fra Onkologisk og Palliativ Afdeling, som ofte vil stå for at sende terminalerklæringen til kommunen
Redaktør