Dødsfald - information til pårørende

I denne pjece har vi samlet nogle af de praktiske oplysninger om, hvad der sker, når et menneske dør på hospitalet, og hvad I som pårørende skal tage stilling til.

I denne pjece har vi samlet nogle praktiske oplysninger om, hvad der sker, når et menneske dør på hospitalet, og hvad I som pårørende skal tage stilling til.

I er altid velkomne til at henvende jer til hospitalsafdelingens læger eller sygeplejepersonale, hvis I har spørgsmål. Hospitalspræsterne står naturligvis også til rådighed med hjælp og vejledning.

Hvis I har spørgsmål om begravelse eller bisættelse, skal I kontakte en bedemand eller kirkekontoret i afdødes bopælssogn.  I kan finde bopælssognet ved at indtaste afdødes adresse på http://borger.personregistrering. dk/

Afsked med afdøde

Nogle timer efter at døden er indtrådt, kontrollerer en læge, at der er sikre dødstegn og udfylder en dødsattest.

Herefter bliver afdøde gjort i stand og får en hospitalsskjorte eller sit eget tøj på, hvis de pårørende ønsker det. Som pårørende er I meget velkomne til at hjælpe plejepersonalet med dette.

Så vidt det er praktisk muligt, bliver afdøde liggende i afdelingen, indtil de pårørende, der ønsker det, har taget afsked. Det aftales med den vagthavende sygeplejerske, hvornår det er muligt at få afdøde at se.  Derefter køres afdøde til hospitalets kapel. Pårørende, der først kan komme, efter at afdøde er overført til hospitalskapellet, har også mulighed for at tage afsked der.

Ring til hospitalet

  • Hovednummer Hillerød 48 29 48 29
  • Hovednummer Frederikssund 48 29 50 00

og bliv stillet om til 

  • den afdeling hvor afdøde var indlagt, eller
  • Akutafdelingen, hvis afdøde var død ved ankomsten på hospitalet,

så vil personalet hjælpe jer og aftale et tidspunkt, hvor I kan tage afsked.

Hvis der er gået mere end et døgn siden dødsfaldet, skal I kontakte kapellet direkte - på hverdage i tidsrummet 8.00-14.00, weekend/ helligdage i tidsrummet kl. 7.00-15.

  • Kapellet Hillerød kontaktes på hverdage på 4829 59 20, i weekender/på helligdage på telefon 48 29 56 81
  • Kapellet Frederikssund kontaktes på 48 29 54 76

Udlevering af afdøde

Inden afdøde udleveres til de pårørende eller en bedemand, sørger kapellets personale sammen med bedemanden for  at afdøde bliver lagt i kisten.
Kisten kan holdes åben, hvis I ønsker en sidste mulighed for afsked. Der kan også arrangeres en mindre andagt i hospitalets kapel i forbindelse med udleveringen. Tal med bedemanden eller med kapellets personale, hvis I ønsker en andagt.

Dødsattesten, som lægen har udfyldt, indberettes automatisk til kirkekontoret i afdødes bopælssogn. Dødsattesten indeholder oplysninger om afdødes personlige data, tid og sted for dødens indtræden, lægens erklæring om ligsyn samt oplysninger om dødsårsag. Hvis der er foretaget obduktion, vil lægens observationer her fra også fremgå. Dødsattesten udleveres fra hospitalets kapel til bedemanden eller til de nærmeste pårørende.

Obduktion

Obduktion kan give nyttig viden om sygdomsforløbet og bedre mulighed for at finde den præcise dødsårsag i tvivlstilfælde. Man vil almindeligvis ikke kunne se spor efter obduktionen. De nærmeste pårørende kan få orientering om resultatet af obduktionen ved henvendelse til den afdeling, hvor dødsfaldet skete eller til politiet afhængig af hvem der har ønsket obduktionen.

Der kan kun foretages obduktion, hvis

  • afdøde har givet skriftligt samtykke eller 
  • de nærmeste pårørende giver samtykke eller
  • politiet eller arbejdsskadestyrelsen forlanger det.

Obduktioner foretages på Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital sørger for transporten dertil. 

Afdøde kan have valgt at testamentere sit legeme til et universitet. Det er et valg, som pårørende ikke kan ændre. I disse situationer skal de pårørende snarest muligt efter dødsfaldet bestille en bedemand til at transportere afdøde til universitetet, der betaler for transporten. Hvis I ønsker det, kan der afholdes en højtidelighed, hvor I kan tage afsked. Bedemanden kan hjælpe med dette. 

Afdødes ejendele

Afdødes tøj og andre personlige ejendele udleveres til nærmeste pårørende af plejepersonalet i afdelingen. 

Derimod skal værdigenstande (ur, smykker, nøgler, penge, kreditkort, SIM-kort m.m.) opbevares på hospitalet, indtil Skifteretten har udstedt en skifteretsattest. Afdødes arvinger kan herefter henvende sig personligt i hospitalets Information med en skifteretsattest og hente værdigenstandene. Er der flere arvinger end de fremmødte, skal der medbringes en fuldmagt fra disse. Hospitalet kan også sende værdigenstandene anbefalet til en arving, der har fremsendt den nævnte dokumentation – eller til boets advokat.

Oplys andre om dødsfaldet

Selvom det kan være svært at fortælle familie, venner, bekendte og en eventuel arbejdsplads om en nærtståendes død, er det vigtigt at gøre det så hurtigt som muligt. På den måde undgår man at bringe sig selv og andre i ubehagelige situationer. Sygeplejepersonalet hjælper gerne med at kontakte de nærmeste pårørende. 

Anmodning om begravelse eller ligbrænding

Anmodning om begravelse eller ligbrænding skal indgives til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til. I kan enten gøre det selv eller bede bedemanden om det. 

Anmodningen indgives elektronisk via borger.dk eller ved at printe en blanket ud fra borger.dk, som sendes til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til.  Dette gælder uanset afdødes trosretning og om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Kirkekontoret sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder, blandt andet skifteretten og folkeregistret. Bopælssognet kan findes ved at indtaste afdødes adresse på http://borger.personregistrering.dk/.

Om begravelse og bisættelse

Begravelse eller ligbrænding skal normalt ske inden 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). Efter aftale med kirkekontoret kan det flyttes til senest 14 dage efter dødsfaldet. Embedslægen har mulighed for at give tilladelse til, at begravelsen/ligbrændingen udsættes yderligere.

Ved en begravelse sænkes kisten med afdøde ned i graven på kirkegården. Ved en bisættelse bliver afdøde brændt i kisten. Asken samles i en urne, der sættes ned på en kirkegård eller begravelsesplads, medmindre afdøde skriftligt har udtrykt ønske om, at de pårørende skal sprede asken over åbent hav. 

Ved både begravelse og bisættelse kan der holdes en højtidelighed i kirke eller kapel alt efter afdødes og de pårørendes ønsker.

Præst og bedemand kan hjælpe med det praktiske 

Er der tale om en kirkelig begravelse eller bisættelse, kan I henvende jer til afdødes bopælssogn. Præsten i sognet kan så forestå begravelses- eller bisættelseshøjtideligheden.

Når tidspunktet er aftalt, kan det videre forløb tilrettelægges enten af de pårørende selv eller sammen med en bedemand.  Bedemanden kan hjælpe med de praktiske spørgsmål (kirke, kapel, kiste, kistepynt, begravelse/ bisættelse, gravsted, kørsel og kremering).

Når man selv ønsker at stå for det praktiske

Ønsker I selv at arrangere det praktiske vedrørende begravelse eller bisættelse, skal I bede om at få udleveret dødsattesten fra hospitalets kapel eller eventuelt fra politiet.

Herefter kontakter I kirkekontoret i afdødes bopælssogn vedrørende valg af gravsted, tid og sted for begravelse eller bisættelse og eventuel brug af kapel.
Endelig kan I kontakte en bedemand angående valg af kiste og bestilling af eventuel blomsterpynt og rustvognskørsel. Vælger I ikke at få hjælp fra en bedemand, skal I som pårørende selv afhente og transportere afdøde fra hospitalet og stå for koordineringen af de forskellige aftaler med eventuel præst, kirkebetjening og kirkegård/ krematorium.

Begravelseshjælp

Som pårørende kan I få begravelseshjælp, hvis det er jer, der sørger for begravelsen, og afdøde har haft ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat. Begravelseshjælp søges digitalt hos Udbetaling Danmark og udbetales som et engangsbeløb, som I ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var medlem af en fagforening eller af sygeforsikringen ”danmark”, kan der også være mulighed for tilskud der fra. Yderligere oplysninger får I hos disse.

Rådgivning og støtte

I er velkomne til at henvende jer til den afdeling, hvor afdøde var indlagt, hvis I gerne vil tale med personalet om dødsfaldet eller om afdødes sidste tid på hospitalet.

Har I brug for rådgivning eller hjælp til at bearbejde sorgen, kan I kontakte egen læge eller kommunens socialforvaltning, som kan oplyse om mulighederne for hjælp her og nu og på længere sigt.

Der er også private muligheder for at få gratis rådgivning hos f.eks. Kræftens Bekæmpelse (www.cancer.dk) eller Børn, Unge og Sorg (www.bornungesorg.dk).

Akut krisehjælp

Har I brug for akut krisehjælp, kan personalet på afdelingen, hvor afdøde var indlagt, oplyse om, hvilke tilbud der findes. I kan også henvende jer til egen læge, psykiatrisk skadestue eller en hospitalspræst – afhængigt af situationen.

Yderligere information

For yderligere praktiske oplysninger omkring dødsfald kan I søge information på:

Redaktør