uhelbredeligt syg, Støttemuligheder, hvis du er

Denne patientinformation henvender sig til terminalt syge og deres pårørende. I informationen kan patienter og pårørende finde nyttige informationer, så som information om plejeorlov, testamente og hospice.

Der findes flere støttemuligheder og rettigheder, du og dine pårørende kan gøre brug af, når du bliver uhelbredeligt syg. Her kan du få et overblik over nogle af de muligheder, der kan være relevante i din situation.

Plejeorlov

En plejeorlov efter servicelovens § 119 giver dig mulighed for at tilbringe den sidste tid i hjemmet og blive plejet af et familiemedlem eller en ven. Plejen består af omsorg og tryghed og indebærer ikke krav om plejeopgaver. Din pårørende kan få plejeorlov, hvis en læge vurderer, at du har en kort forventet restlevetid og dermed er terminalt syg. Som dokumentation udarbejder lægen en såkaldt terminalerklæring. Det er en betingelse for at få plejeorlov, at hospitalsbehandling med helbredende sigte er udsigtsløs, og at tilstanden ikke nødvendiggør varig indlæggelse på sygehus, aflastningsplads eller hospice.

Plejeorloven kan foregå i dit eget hjem eller hos den, der søger plejeorlov. Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor plejeorloven etableres. Din pårørende kan søge om plejeorlov på 37 timer eller deltid. Det er også muligt for flere personer at dele orloven. Hvis du er indlagt, kan plejeorloven først træde i kræft ved udskrivelse. Under plejeorloven kan du dog godt være midlertidigt indlagt (ofte 14 dage), mens din pårørende fortsat bevarer retten til plejeorlov.

Mere information
For mere information henvises til afdelingens særskilte pjece om plejeorlov

Pasningsorlov

Er du ikke så syg, at plejeorlov er relevant, kan din pårørende søge pasningsorlov efter servicelovens § 118, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Du er handicappet eller lider af en indgribende kronisk eller langvarig sygdom
 • Plejebehovet skal svare til fuldtidsarbejde dvs. 37 timer eller et døgnophold uden for hjemmet f.eks. på hospital.
 • Du skal bo i egen bolig dvs. ikke døgntilbud, plejebolig eller lignende.
 • Personen, som skal passe dig skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. være lønmodtager, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende.
 • Begge parter skal være enige om pasnings­orloven, og kommunen skal godkende pasningsforholdet.

Man kan som pårørende passe en nærtstående handicappet eller syg i op til seks måneder. Pasningen kan opdeles i hele måneder og i kortere perio­der efter aftale med arbejdsgiver. Pasningen kan også deles af flere personer. Din pårørende bliver ansat af kommunen, og lønnen er på 24.115 kr. om måneden før skat (2021 takst). Det kan også være muligt at modtage hjælp fra hjemmeplejen under pasningsorloven. Pasningsorloven skal søges i den kommune, hvor du bor.

Terminaltilskud

Terminaltilskud giver dig mulighed for at få al medicin, der er ordineret på recept fra lægen, gratis, når du tilbringer din sidste tid i dit eget hjem eller på hospice. Det er Lægemiddelstyrelsen, der bevilger terminaltilskud, og tilskuddet ydes for en periode på 1 år. For at kunne få bevilget tilskuddet skal lægen vurdere, at du er ’terminal’. Betegnelsen terminal betyder, at der er en kort forventet restlevetid på få uger til få måneder.

Sådan foregår det

Sådan foregår det
Lægen ansøger om tilskuddet
Du får svar i din e-Boks indenfor få dage
Apoteket får direkte besked

Tilskud til ernæring

Du har ret til 60% i tilskud til tilskudsberettigede ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse. Tilskuddet gælder i 6 måneder. Du kan se en liste over godkendte præparater på www.lægemiddelstyrelsen.dk. Du har mulighed for at få dækket egenbetalingen på 40% af din kommune. Se afsnittet nedenfor om terminal pleje.

Sådan foregår det

Sådan foregår det
Din læge skriver en såkaldt "grøn recept".
Du laver en aftale med en leverandør eller forhandler af præparatet

Terminal pleje fra din kommune

Ud over tilskuddet til medicin har du også mulighed for at få dækket egenbetalingen til andre former for hjælp af din kommune. Du har mulighed for dette tilskud, når du tilbringer den sidste tid i dit eget hjem og det vurderes, at hjælpen ville være blevet givet under indlæggelse på sygehus. Dette kan bl.a. være:

 • Nødvendige sygeplejeartikler f.eks. forbinding, bleer mv.
 • Ekstra vask af tøj og sengelinned, sondeernæring mv.
 • Psykologbistand og fysioterapi

Praktiserende læge, hjemmepleje og hjemmesygepleje

Når du tilbringer den sidste tid i hjemmet er det af stor betydning, at samarbejdet mellem dig, den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og dine pårørende fungerer godt. Der kan bl.a. ydes hjælp til følgende i hjemmet:

 • Personlig hygiejne, påklædning, toiletbesøg mm.
 • Aflastning af det daglige huslige arbejde
 • Smertebehandling, medicindosering, sårpleje, sondeernæring, kateterpleje mm.

Dine konti i banken

For at sikre dine efterladte bedst muligt er det en god idé at tale med din bank. Banken spærrer nemlig alle konti og depoter i tilfælde af dødsfald. Hvis du og din eventuelle ægtefælle har en fælles budgetkonto, vil denne også blive spærret, og der vil ikke blive betalt regninger via. betalingsservice. Der kan gå flere uger, før kontoen åbnes igen. Derfor er det en god idé at sikre, at dine efterladte har penge til rådighed, så regninger kan blive betalt i denne periode og evt. få oprettet en separat bankkonto til dette formål.

Testamente

Når du bliver uhelbredeligt syg, kan det også være en god idé at oprette et testamente, hvor du f.eks. kan begunstige bestemte arvinger. Det er også muligt at oprette et børnetestamente, hvor du nedfælder dine ønsker for dit barns fremtid. Du kan enten selv oprette et såkaldt vidnetestamente, hvor to vidner validerer og underskriver testamentet. Du kan også vælge at oprette et testamente hos en advokat. På denne måde sikrer du dig, at testamentet gemmes i et register og tilgår de rette personer.

Hospice

Et hospice er et sted, hvor du kan tilbringe den sidste tid af livet. Der kan også være tale om midlertidige ophold af kortere eller længere varighed. Du får lindrende behandling af bl.a. sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst og psykolog. For at komme på hospice skal du: 1) selv ønske at komme på hospice, 2) have afsluttet din behandling og 3) have en uhelbredelig fremskreden sygdom og symptomer, der giver behov for specialiseret tværfaglig pleje og behandling. Du kan frit vælge et hospice i nærheden af din familie, uanset hvilken kommune du bor i. Et ophold på hospice er gratis. Du kan finde en oversigt over hospice på www.hospiceforum.dk.

Redaktør