Bærende værdier

​Fem bærende værdier udgør det overordnede værdigrundlag for det nye Nordsjællands Hospital. Værdigrundlaget har siden projektets start været et uvurderligt værktøj i udviklingen af byggeriet og vil fortsat være et vigtigt pejlemærke, når vi skaber fremtidens hospital. 

Som første skridt i planlægningen af Nordsjællands Hospital satte hospitalsdirektionen en visionsproces i gang i 2010. Formålet var at etablere et værdigrundlag til både at styre planlægningen og driften af det nye hospital på lang sigt. Visionsprocessen blev til i et samspil mellem patienter, borgere, personale og hospitalsdirektionen og fik overskriften "Nye tider - nye rammer". Værdierne har lige siden styret den videre planlægning og tilrettelæggelse af byggeriet, og udgør et centralt pejlemærke for organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Det sikre hospital

Patienten beskyttes i videst muligt omfang mod skader, ulykker og utilsigtede hændelser ved ophold og behandling på hospitalet.

Personalet skal stole på, at deres psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold er tilgodeset.

De fysiske rammer er baseret på evidensbaserede løsninger, der højner sikkerheden for alle, der færdes på hospitalet.

Hospitalet, der tilbyder den bedste behandling

Patienten oplever behandling af høj faglig kvalitet i veltilrettelagte behandlingsforløb. Patienten befinder sig i en atmosfære præget af respekt og fokus på patientens situation og behov.

Personalet har adgang til de nødvendige arbejdsredskaber, herunder hurtig adgang til relevante data og ny teknologi som forudsætning for effektiv, højtkvalificeret og evidensbaseret behandling.

De fysiske rammer er indrettet til at understøtte patientflow og baseret på optimeret logistik, så bygningernes funktionalitet fremmer grænseløse arbejdsgange mellem kompetencemiljøer og derved understøtter den bedste og mest effektive behandling.

Det imødekommende hospital

Patienten behandles værdigt med respekt for den enkeltes identitet og relationer. Patienten skal føle sig tryg og velkommen i hospitalets omgivelser. Ved udskrivelse er patienten tryg og velforberedt på at forlade hospitalet.

Personalet anerkendes som professionelle og personlige mennesker i rammer, der tilkendegiver værdsættelse.

De fysiske rammer bidrager til menneskers helbredelse, behandling og trivsel. Hospitalet er tryghedsskabende, tilgængeligt og æstetisk. De fysiske rammer understøtter en ligeværdig relation mellem patienter og personale samt tager hensyn til, at mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Det effektive og professionelle hospital

Patienten har adgang til rettidig og korrekt behandling og information i sin kontakt med hospitalet både fysisk og digitalt.

Personalet har en høj faglighed med udvikling og forskning som integreret del af hverdagen. Digital adgang til information, data og kommunikation giver mulighed for tværfaglige patientforløb med hurtig udredning og fagligt velfunderede behandlingsbeslutninger.

De fysiske rammer smidiggør patientens vej gennem hospitalet. Arealer understøtter en optimeret logistik og sikrer høj udnyttelse af alle ressourcer gennem fokus på fleksibilitet, funktionalitet og fremtidssikring.

Hospitalet, der arbejder på tværs

Patienten og de pårørendes kompetencer inddrages i et partnerskab med sundhedsprofessionelle. Behandlingsforløb foregår med ikke mærkbare overgange til andre dele af sundheds- og behandlingssektoren.

Personalet indgår i fagligt samarbejde med relevante aktører i omverdenen, f.eks. kommunerne, praksissektoren, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og forsknings- og udviklingsmiljøer.

De fysiske rammer muliggør tværgående samarbejde, udvikling og deling af viden mellem kompetencemiljøer både indenfor hospitalets rammer og med omverdenen.

Redaktør