Stillingsbeskrivelse: ledende overlæge

​Organisatorisk placering:

 

 • Der skal fremgå referenceforhold​

Den ledende overlæge indgår sammen med den ledende oversygeplejerske i afdelingsledelsen.

Afdelingsledelsen refererer til Direktionen på Nordsjællands Hospital.

Der udpeges en kontaktperson i Direktionen.

Samarbejdspartnere:

 

Den ledende oversygeplejerske og afdelings ledergruppe.

Medarbejderne i afdelingen.

Direktionen og øvrige i hospitalets ledergruppe.

Råd og udvalg.     

Ansvar:

 

Ledelsesansvar.

Kvalitets- og forskningsansvar.

Fagligt ansvar/specialeansvar.

Økonomi- og budgetansvar.

Personaleansvar.

Varetagelse af uddannelsesforpligtelsen.

 

Afdelingsledelsen træffer beslutninger i fællesskab. Der er gensidig informationspligt. Ved uenighed disponerer den ledende overlæge på afdelingens vegne. 

 

Der henvises til de til enhver tid gældende driftstyringsprincipper og retningslinjer for økonomi, personale og aktivitet.

 

Konkrete arbejdsopgaver:

 

Afdelingsledelsen skal sikre den optimale drift og udvikling af afdelingen inden for de overordnede rammer og mål som udstikkes af hospitalsdirektionen.

Afdelingsledelsen skal sikre:

 • Kvalitets- og patientsikkerhedskultur, der skaber sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og effektivitet
 • Høj patienttilfredshed
 • Løbende kvalitetsudvikling i henhold til Region Hovedstadens strategi, herunder implementering af den valgte kvalitetsmetode
 • Gennemførelse af kvalitetsforbedringer på områder med identificeret behov, f.eks. via NIP-data
 • Understøttelse af Region Hovedstadens og hospitalets strategier for forskning og udvikling
 • Arbejdsgange der understøtter korrekt registrering af data i diverse kvalitetsdatabaser
 • Sikring af handling på uddata.

  Den ledende overlæge har registreringsanvar i forhold til indberetning af data i Kvalitetsdatabaser, GS mv.

  Den ledende overlæge er specialeansvarlig (i mindre afdelinger også områdeansvarlig).

  Såfremt afdelingen indeholder flere specialer, placeres specialeansvaret hos en overlæge med relevant specialebaggrund og med ledelsesfunktion i afdelingen.

  Ansvaret indebærer følgende:
 • Sikre den faglige udvikling af specialet
 • Aktiv deltagelse i netværket på tværs af andre hospitaler
 • Forelæggelse af emner i centrale myndigheders regi vedr. specialet  
 • Sæde i det pågældende Sundhedsfaglige Råd

  Afdelingsledelsen skal sikre:
 • Overholdelse af afdelingens fastsatte rammer for økonomi, aktivitet og servicemål
 • Løbende kapacitetsoptimering og ressourcetilpasning i forhold til aktiv anvendelse af takststyringsmodellen
 • Udarbejdelse af planer for overholdelse af budget og aktivitet
 • Dokumentation om forhold, der kan få økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser
 • Arbejdsgange der understøtter korrekt registrering af data i GS

   Afdelingsledelsen skal sikre:
 • Udvikling af afdelingens personale, herunder kompetenceudvikling og videndeling
 • Et godt samarbejde på tværs i afdelingen i forhold til ledelse og faggrupper
 • Medarbejderindflydelse
 • Gennemførsel af hospitalets personalepolitik
 • God intern information og kommunikation
 • Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

   Afdelingsledelsen skal sikre:
 • Ansættelse af personale og forhandling af løn i henhold til de til enhver tid gældende driftstyringsprincipper og retningslinjer for økonomi, personale og aktivitet
 • Indstilling til Enhed for Personale om indgåelse af forhåndsaftaler eller aftaler om frivilligt ekstraarbejde/meraktivitetsaftaler
 • Bevilling af orlov uden løn, tjenestetid, kurser, udlandsrejser mv.
 • Indstilling til afskedigelse af personale til Direktionen eller Enhed for Personale

  Afdelingsledelsen skal sikre størst mulig kvalitet i indhold og organisering af grunduddannelserne og de postgraduate uddannelser inden for afdelingens rammer.

Kvalifikationer:

 

Relevant faglig uddannelse.

Dokumenteret ledelseskompetence, f.eks. relevant erfaring, relevant ledelsesmæssig videreuddannelse/diplomuddannelse.

Erfaring med udviklingsopgaver.

Kunne skabe resultater.     

Faglig bedømt og kvalificeret i forholdt til de 7 kompetenceområder/lægeroller.

Personlige kvalifikationer:

 

Initiativ og drive.

Gode kommunikations- og formidlingsevner.

Motiverende og uddelegerende ledelsesstil.

Helhedssyn.

Tillidsskabende.

Personlig autoritet i lederskabet.

Redaktør