​​

Praktiske oplysninger

Her finder du information om kørsel og kørselsgodtgørelse, information til pårørende, medicin og bivirkninger, aflevering af hjælpemidler og lignende​.


Kørsel og kørselsgodtgørelse

Du skal som udgangspunkt selv sørge for og betale for din transport til hospitalet. I visse tilfælde kan du få godtgjort dele af dine transportudgifter, og i særlige tilfælde er der mulighed for at blive kørt.

Abonnerer du på Falck, kan du med fordel anvende dit abonnement til kørslen.

Hvem har ret til kørsel?

Du har ret til at blive kørt til hospitalet, hvis lægen vurderer, at du ikke kan tage offentlige transportmidler, og du opfylder et af disse krav:

 • Du modtager pension
 • Du bor længere end 50 km fra det hospital, du er henvist til
 • Du skal på hospitalet mere end én gang i samme forløb eller skal hjem på lægeordineret orlov

Ortopædkirurgisk Afdeling afgør, om du opfylder kravene for ret til kørsel, og sørger for at bestille kørsel til dig. Falck står for kørsel af patienter til Nordsjællands Hospital.

Ledsager ved kørsel

Du kan få én ledsager med ved din kørsel til og fra hospitalet, hvis du har ret til at blive kørt til hospitalet, og du pga. din alder eller dit helbred har behov for en rask ledsager.

Hvis du selv sørger for kørslen, kan din ledsager også søge om kørselsgodtgørelse.

Hvis afdelingen beslutter, at du skal behandles på et andet hospital

Hvis hospitalet henviser dig til et andet hospital, er det ikke et frit sygehusvalg. Du har derfor ret til kørsel og godtgørelse. Det har ingen betydning, om du bliver henvist til et hospital i Region Hovedstaden eller i en anden region.

Kørselsgodt​gørelse

For at få kørselsgodtgørelse skal du opfylde et af disse krav:

 • Du er pensionist og dine udgifter er over 25 kr. i alt tur/retur
 • Der er over 50 km mellem din bopæl og det hospital, du hører til, og dine udgifter er over 60 kr. i alt tur/retur
 • Du skal på hospitalet mere end én gang i samme forløb, eller du skal hjem på lægeordineret orlov, og dine udgifter er over 60 kr. i alt tur/retur

​Sådan får du kørselsgodtgørelse

 • Du skal kontakte Nordsjællands Hospital for at få kørselsgodtgørelse
 • Bor du i en anden region og har valgt at blive behandlet på Nordsjællands Hospital (frit sygehusvalg), skal du sende dine oplysninger til Sygehusvalg i Enhed for​ Patientrettigheder​ (link til regionh.dk, åbner i nyt vindue)

​Kørselsgodtgørelse - beløbet

I beregningen af beløbet af kørselsgodtgørelsen indgår der flere elementer:

 • Hospitalet ser på, hvordan du billigst kan komme til hospitalet. Der bliver taget hensyn til, hvad der er fysisk muligt for dig. Kan du f.eks. tage bussen, er beløbet svarende til, hvad det ville koste dig at tage bussen til og fra hospitalet.
 • Afstanden mellem din bopæl og hospitalet.
 • Frit sygehusvalg: Vælger du at flytte dit forløb fra et hospital til et andet, bruger du det frie sygehusvalg. Her bliver der set på afstanden mellem din bopæl og det hospital, du først blev henvist til. Er du f.eks. henvist til Hvidovre Hospital, men vælger at flytte dit forløb til Nordsjællands Hospital, er det afstanden fra din bopæl til Hvidovre Hospital, der gælder.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds over, hvordan din kørsel er foregået, skal du kontakte Nordsjællands Hospital. Du kan se kontaktinformationer her [link].

Du kan klage til Patientombuddet over:

 • at du ikke får tilbudt kørsel
 • afslag på godtgørelse
 • godtgørelsesbeløbets størrelse

Hvis du vil klage over et af de tre punkter, skal du sende din klage til Patientombuddet inden for 4 uger. I særlige tilfælde kan Patientombuddet godt behandle din klage efter 4 uger. Hvis du har NemID, kan du klage elektronisk på www.patientombuddet.dk (link åbner i nyt vindue). Her kan du også finde et klageskema, du kan printe.​

Love og bekendtgørelser

Information til pårørende

Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest får fra pårørende til patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Tavshedspligt

Alle ansatte på hospitalet har tavshedspligt om fortrolige oplysninger om patienterne. Fortrolige oplysninger er f.eks. oplysninger om helbred, behandling, sociale problemer, misbrug og strafbare forhold.

Tavshedspligten gælder også i samtale med patientens pårørende. Patienterne bliver derfor bedt om at tage stilling til:

 • Hvem af de pårørende, personalet må udtale sig til
 • Hvor meget personalet må oplyse om patientens indlæggelse og sygdom

Tavshedspligt i forhold til børn og unge under 18 år

Personalets tavshedspligt om fortrolige oplysninger gælder ikke, når den/de, der har forældremyndigheden over patienten under 18 år, skal informeres. Personalet kan dog af hensyn til barnet eller den unge i visse situationer vælge ikke at informere forældre/værge – for eksempel hvis oplysningerne handler om den unges seksualliv, eller hvis oplysningerne kan føre til alvorlige konflikter.

Dialog med pårørende

Personalets tavshedspligt forhindrer ikke, at personalet kan modtage information eller tale med pårørende om deres oplevelse af situationen og de problemer, de eventuelt oplever.

Personalet kan også give pårørende informationer om generelle forhold omkring en sygdom og behandlingsmulighederne og om de pårørendes muligheder for at yde eller få støtte generelt – uden at overtræde tavshedspligten.

Oplysninger om afdøde

Nærmeste pårørende til en afdød patient kan få oplysninger om patientens sygdomsforløb, dødsårsagen og dødsmåden, medmindre det kan stride mod den afdødes ønske eller hensynet til den afdøde.

Hvem, der ses som nærmeste pårørende, afhænger af den enkelte situation. Det kan være patientens ægtefælle, samlever, registrerede partner, børn, forældre eller søskende, eller det kan være en nær ven, en bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson.

Samtykke til behandling

Patienten skal som udgangspunkt selv give et informeret samtykke, før en undersøgelse eller behandling kan sættes i gang. Informeret samtykke er et samtykke, der er givet på baggrund af fyldestgørende information om patientens helbredssituation og de behandlingsmuligheder, der findes.

I visse situationer kan pårørende give samtykke på patientens vegne (et såkaldt stedfortrædende samtykke). Det kan ske i situationer, hvor patienterne er:

 1. børn under 15 år. Den/de, der har forældremyndigheden, kan her give samtykke

 2. unge mellem 15 og 18 år, der ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af deres stillingtagen. Den/de, der har forældremyndigheden, kan her give samtykke.
  Under alle omstændigheder skal den/de, der har forældremyndigheden over patienter mellem 15 og 18 år, have information og inddrages i den unges stillingtagen, medmindre tungtvejende hensyn til den unge taler imod at informere forældre/værge.

 3. patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke. Det kan f.eks. være mennesker med nedsat psykisk funktionsevne eller kronisk sindslidelse. Nærmeste pårørende eller værge kan her give samtykke.

Patienten skal også i disse situationer informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen, i det omfang patienten forstår behandlingssituationen. Patientens tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning i beslutningstagningen.

Hvis de pårørende eller værgen forvalter samtykket på en måde, som personalet mener åbenlyst vil skade patienten, kan personalet gennemføre behandlingen uden samtykke, hvis Sundhedsstyrelsen er enig i beslutningen.

Du kan finde yderligere oplysninger om tavshedspligt, aktindsigt, osv. på sundhed.dk (åbner i nyt vindue)

Patientrettigheder


Redaktør