Fysioterapi

I Fysioterapien behandler og træner vi patienter med tabt bevægefunktion med fokus på kroppens muskler og led. Vi arbejder tæt sammen med de ortopædkirurgiske læger – bl.a. afholdes der konference, hvor patient, fysioterapeuter og kirurg konfererer om behandlingsforløbet.

Fysioterapeuternes kerneområder er undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte patienter. Vi varetager desuden den specialiserede del af det ambulante genoptræningsforløb.​​


Hvad er formålet med behandling og genoptræning?

Formålet med behandlingen og genoptræningen er, så vidt muligt, at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne før din lidelse eller skade. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er målet, at du skal kunne klare dig så selvstændigt som muligt.

 

Behandling og genoptræning

Afhængigt af følgerne af din sygdom eller skade vil fysioterapeuten:

  • vejlede og træne dig i, hvordan du kan klare dine dagligdagsfunktioner sikkert og med mindst mulig hjælp fra andre
  • instruere dig i øvelser, du selv skal lave ud fra et generelt eller individuelt tilpasset selvtræningsprogram
  • ved behov anlægge bandager og instruere dig i brug af disse
  • vurdere dit behov for midlertidige hjælpemidler og ved behov bestille dem og instruere dig i, hvordan du bruger dem
  • vurdere dit behov for genoptræning efter udskrivelse fra hospitalet
  • vurdere dit behov for genoptræning i kommunalt regi efter afslutning af ambulant forløb på hospitalet


​Under indlæggelsen

Du bliver tilset af en fysioterapeut så tidligt som muligt i forhold til dit indlæggelsesforløb.

Behandling og genoptræning under indlæggelsen foregår på det sengeafsnit, hvor du er indlagt. Det er fysioterapeuterne, der varetager din genoptræning, i tæt samarbejde med dig og hospitalets øvrige personale.


Ambulant

Hvis vi vurderer, at du har brug for specialiseret genoptræning på hospitalet, indkalder vi dig i overensstemmelse med den lægelige plan, der er lagt for dig.

Patienter, der henvises til specialiseret genoptræning på hospitalet, skal have et lægefagligt begrundet behov for en specialiseret indsats og have brug for, at genoptræningsforløbet sker i et tæt tværfagligt samarbejde med speciallægerne på hospitalet.

 

Hvad er en genoptræningsplan?

Såfremt du har fået nedsat funktion og har brug for hjælp til genoptræning som følge af den lidelse eller skade, du er blevet behandlet for på hospitalet, udarbejder vi en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysninger om dine personlige data, den diagnose, du er behandlet for, og dit genoptræningsbehov.

I genoptræningsplanen står der, om du har behov for almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret, ambulant genoptræning, som foregår på Nordsjællands Hospital, Hillerød.​


Informationspjecer

Redaktør