​​​​​

Afdelingen som uddannelsessted

​Ortopædkirurgisk Afdeling er bl.a. uddannelsessted for lægestuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistent-elever og lægesekretærer.

​Lægefaglig uddannelse

Lægefaglig uddannelse

Ortopædkirurgisk Afdeling deltager i uddannelsen af læger på alle niveauer.

I samarbejde med Københavns Universitet varetager vi studenterundervisningen på 9. semester, som er et klinisk semester, hvor de studerende færdes i afdelingen og oplæres i praktiske færdigheder og håndteringen af den kliniske situation. Herudover er der hver fredag mere formaliseret undervisning i form af klinikker.

Afdelingen har også studerende tidligere i forløbet, f.eks. 4. semester-studerende og studerende på Valgfrit Klinisk Ophold. Der er knyttet en klinisk lektor og en klinisk tutor til afdelingen.

Den daglige håndtering varetages af en række vejledere og afdelingen har tilknyttet en uddannelsesansvarlig overlæge, der udover direkte vejledning, har det overordnede uddannelsesorganisatoriske ansvar.

Afdelingen er repræsenteret i Dansk Ortopædisk Selskabs Uddannelsesudvalg og i Inspektorordningen.

Uddannelsesansvarlig overlæge er Britt Siesing-Mejer.

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelses formål er at erhverve SSTs tilladelse til selvstændigt virke. Stillingen er et-årig og i de stillinger, der er tilknyttet Ortopædkirurgisk Afdeling, kombineres 6 måneders ortopædi med 6 måneders almen medicin eller intern medicin.

Et centralt formål med den kliniske basisuddannelse er at facilitere den nyuddannede læges overgang fra den universitære uddannelse til det kliniske arbejde i en afdeling.

Læs mere:

Introduktionsuddannelse

Der afsluttes årligt 4 et-årige introduktionsforløb. Med uddannelsesreformen er evalueringen af introduktionsstillingerne et centralt og afgørende punkt i uddannelsesforløbet. Uddannelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med de målbeskrivelser der kan ses på www.sst.dk (åbner i nyt vindue) eller www.ortopaedi.dk (åbner i nyt vindue).

Hoveduddannelse

Afdelingen har altid 8 læger i hoveduddannelsesforløb. Der besættes hvert år 1. maj 2 stillinger med hovedforløb i Region Nordsjælland (3 år kombineret med et år på henholdsvis BBH og Gentofte), og der modtages hvert år 1. november to læger fra BBH og Gentofte i et-årigt forløb.

Porteføljen kan ses på www.ortopaedi.dk (åbner i nyt vindue).

Fase IV

3 afdelingslægestillinger kan anvendes til videreuddannelse indenfor afdelingens fagområder.


Undervisningstilbud på Ortopædkirurgisk Afdeling

​Onsdagsundervisning

Hver onsdag, kl. 07.45 – 8.00 vil én af afdelingens læger, eller én ekstern underviser holde et indlæg. Hver tredje onsdag i måneden starter dagfunktionerne senere, og undervisningen kan strækkes til 30 min.

Alle uddannelsessøgende læger får tilbud om, at holde et indlæg, hvis de ønsker det.

Reservelægeundervisning

Arrangeres på hverdage af uddannelseskoordinerende (UKYL). Se afdelingens interne kalender for tidspunkt. 

Undersøgelsesteknik

Som led i introduktionsprogrammet vil én af afdelingens yngre læger, undervise i praktisk undersøgelsesteknik, én af de første hverdage i måneden, som optakt til skadestuearbejde.

Staff-meeting

Hospitalet afholder staff-meeting, hver 2. onsdag i måneden. Programmet kan ses på intranettet.

Billeddiagnostisk afdeling

Billeddiagnostisk afdeling afholder løbende undervisning for alle læger, og alle er velkomne til at deltage. Se kalenderen for nærmere information..

Artro-SIM

Hver tirsdag og torsdag, kl. 13.00 - 15.00, vil én af afdelingens læger blive tilbudt artroskopi-simulation i SIM-Nord. Der er mulighed for, at træne artroskopi af skulder og knæ i forskellige sværhedsgrader. Deltagerne får besked pr. mail, og der tages højde for aktiviteten i arbejdstilrettelæggelsen.

YODA' skadestuekursus:

Afdelingen tilbyder deltagelse i YODA's skadestuekursus. Kurset afholdes to gange årligt.

Traumemodtagelse

Overlæge Michael Mølmer underviser i "Traumemodtagelse på Hillerød". Alle ansatte bør deltage i undervisningen, som dels omfatter teoretisk gennemgang af ATLS-principperne, dels en praktisk fremvisning af traumemodtagelsen. Se undervisningskalenderen for tidspunkt.

Traume-Team-Træning (TTT)

Overlæge Michael Mølmer afholder TTT sidste onsdag i måneden. Alle uddannelsessøgende læger, bør deltage i undervisningen.

Der er 2 simuleringer pr. træningsseance. Den første seance foregår kl. 08.30 til 11.35 og andet hold kl. 12.00 til 15.00. TTT er en full-scale simulering med figuranter og traume setup. Kurset er primært kommunikationstræning mellem traumeteamets deltagere, som tæller alle faggrupper. Selve behandlings-regimet m.m. regnes for kendt, jævnfør nedenstående og derfor undervises ikke specifikt i dette.

Krav til deltagerne:

  • At være bekendt med Traumemanualen, både Almene og Specifikke del.
  • At have fuldt kendskab til sin egen funktion.
  • At Kende behandlingsprincipper, både for eget fagområde, men også vide hvilken funktion de andre medlemmer af traumemodtagelsen har.
  • Særdeles vigtigt er det, at kende sit eget ACTIONCARD, men også at have kendskab til de øvrige deltageres action card, så man ved, hvem der gør hvad og hvornår !

 Ved tilmelding vil højst rangerende, vagthavende blive prioriteret først - men alle bør have mulighed for at deltage i TTT. Man ved jo aldrig hvornår man kommer til at deltage i Traumemodtagelsen.

Staff-meeting

Hospitalet afholder staff-meeting, 2. onsdag i måneden.

Billeddiagnostisk afdeling

Billeddiagnostisk afdeling afholder løbende undervisning for alle læger, og alle er velkomne til at deltage. Se kalenderen eller opslagstavlen for nærmere information.

Sygeplejefaglig uddannelse

​Afdelingen er også uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Vi modtager fordelt over hele året et stort antal sygeplejestuderende på stort set alle semestre, da vi har 4 dygtige kliniske vejledere, der varetager uddannelsesfunktionen. En del af vores sygeplejestuderende bliver også fastansat i afdelingen efter endt uddannelse.

Af andre uddannelsessøgende kan desuden nævnes Falckreddere og praktikanter.


Introduktion af nyt plejepersonale

Som nyansat i afdelingen får du et introduktionsprogram der er tilrettelagt med henblik på at du falder til i afdelingens rytme.

Du tilknyttes afdelingens sygeplejerske med specialist og uddannelses funktion, som du følges med 2 dage om ugen, sammen har I fokus på indføring i ortopædkirurgien og afdelingens rytme, brug af systemer osv.

I den første tid deltager du i diverse kurser bl.a Velkomst til hospitalet, tværfaglig introduktion til Ortopædkirurgisk afdeling, Brand , hjerte lungeredning. Samtidig er der forskellige e-laerningskurser.

Indenfor det første ½ år af din ansættelse tilbydes du et 3 dages kursus i ortopædkirurgisk sygepleje.

Særligt for sygeplejersker gælder det at du tilmeldes kurset "godt på vej i sygeplejen"

Det første år af din ansættelse vil der løbende blive afholdt opfølgnings samtaler på din introduktion. Her deltager afdelingssygeplejersken og sygeplejersken med specialist og uddannelses funktion. Det giver mulighed for at drøfte din udvikling løbende.

 

Uddannelse/undervisning

Som ansat i Ortopædkirurgisk afdeling er der mulighed for at videreuddanne sig, enten ved deltagelse i lokal kursus aktivitet eller uddannelse på diplom niveau. Det foregår i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Hver onsdag er der prioriteret undervisning i relevante emner taget ud af praksis. Underviserne er typisk afdelingens læger og plejepersonaler. Det er dog ofte undervisere fra andre specialer end vores til at give os et indblik i udvalgte problemstillinger, derudover kommer der eksterne undervisere eksempelvis produktspecialister i det udstyr vi anvender i afdelingen.

 

Simulationstræning:

Ca 4 gange om året foregår der simulationstræning på hvert sengeafsnit og ambulatorium.

Vi anvender simulationstræning med henblik at træne samarbejdet i akutte situationer. Samtidig giver simulationstræning mulighed for at belyse logistik og arbejdsgange i afdelingen ,uddannelsesbehov i  i personalegruppen eksempelvis i det udstyr vi har i afdelingen. Simulationstræning foregår med deltagelse af plejepersonale og lægegruppen. Instruktørerne er ansat i afdelingen.​


Uddannelse af lægesekretærer

Ortopædkirurgisk Afdeling har hvert år 1-2  Sundhedsadministrativ Koordinator  SAK) studerende i praktik i en 10 ugers og 20 ugers  periode. Praktikken foregår i samarbejde med Professionsskolen i København, hvor den teoretiske del af uddannelsen foregår.

I løbet af praktikperioden kommer de studerende rundt på sengeafsnit og i vores ambulatorium/sekretariat. De får  i løbet af praktikperioden bl.a. kendskab til/lærer  at håndtere arbejdslister i SP, booke tider, receptionsarbejde og ser hvad der foregår  i et sengeafsnit/ambulatorium/sekretariat. Uddannelsen er ganske ny og vi har p.t. haft en enkelt studerende i praktik i 10 uger.  Uddannelsen bliver løbende evalueret.​Du kan læse mere om Region Hovedstadens uddannelsesprogram for lægesekretærer he (link til regionh.dk, åbner i nyt vindue)


Redaktør