Behandlingstilbud

​Rehabilitering af apopleksipatienter på afsnit for Neurorehabilitering.


Vurdering af patienten​

Ved indlæggelsen knyttes apopleksipatienten til et kerneteam bestående af en læge, fysioterapeut, ergo­terapeut, sygeplejerske og social- og sundheds­assistent. Teamet forestår den faglige vurdering af patientens ressour-cer og genoptræningspotentiale. 


Den lægelige og plejemæssige vurdering starter i forbindelse med indlæggelsessamtalen og journal­optagelsen på indlæggelsesdagen. Den fysio- og ergoterapeutiske vurdering påbegyndes på indlæg­gelsesdagen og 2. ind-læggelsesdag mellem kl. 8 og 15.


Patienten vurderes inden for det første indlæggelses­døgn med henblik på hensigtsmæssig lejrings- og forflytningsmetode, behov for kørestol og/eller ganghjælpemidler samt ernæringsstatus og -risiko. Inden for de følgende 3-5 hverdage vurderes patienten systematisk på alle øvrige relevante områder. 

Rehabiliteringsplan

Den samlede vurdering ligger til grund for rehabili­terings­planen for det videre forløb. Rehabiliteringsplanen justeres løbende under indlæggelsen af teamet i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende i forhold til patientens aktuelle status.


Tale- og sprogproblemer

Patienter med tale- og sprogproblemer henvises til talepædagog og undersøges inden for tre hverdage efter modtagelse af henvisningen. 


Selve genoptræningen

Genoptræning ved terapeuter foregår både individuelt og på hold mandag til fredag mellem kl. 8 og 15. Resten af døgnet arbejder plejepersonalet efter de genoptræningsprincipper, som er aftalt omkring den enkelte patient. På den måde får patienten mulighed for at anvende det indlærte i de daglige funktioner.


Løbende evaluering

Ved det daglige tværfaglige morgenmøde evalueres og justeres dagens behandlingsplan. Ved ugentlige teammøder med patienten vurderes funktionsstatus, og den kommende uges rehabiliteringsplan aftales. 

​Ved tværfaglige konferencer (hver 2. uge) træffes beslutninger vedrørende de langsigtede mål, behandlingsplaner og udskrivelse. Inden for de første to indlæggelsesuger inviteres pårørende og patient til en tværfaglig samtale med teamet, hvor status, rehabiliteringsplan og prognose drøftes. Tidspunkt for denne tværfaglige samtale kan dog variere i de enkelte patientforløb.


Hjemmebesøg

Behov for hjemmebesøg før udskrivelsen vurderes tværfagligt og foretages i samarbejde med den primære sundhedstjeneste fra patientens hjemkommune, ligesom der ved behov vil blive afholdt udskrivningskonference i samarbejde med den primære sundhedstjeneste fra patientens hjemkommune.​Redaktør