​​​

Sociale rettigheder efter apopleksi

​​Apopleksi behøver ikke at være en hindring for at kunne fortsætte med erhvervsarbejde. I mange situationer vil en apopleksi dog nødvendiggøre en længere sygemelding og i nogle tilfælde kan sygdommen på denne måde give sociale konsekvenser. ​

Sygemelding

Sygdom skal meldes til arbejdspladsen eller hvis man er arbejdsløs til arbejdsløshedskassen.

Mange får løn fra arbejdsgiveren under sygdom. Efter 2 ugers sygdom får arbejdsgiveren refunderet sygedagpenge fra kommunen.

Ved arbejdsløshed bliver sygedagpenge udbetalt fra kommunen.

Kommunen skal tilrettelægge et opfølgningsforløb med det formål at fastholde flest muligt i arbejde og for at gøre den enkeltes sygefraværsperiode så kort som muligt. Kommunen sender oplysningsskema til den sygemeldte. Der skal svares inden 8 dage. Skemaet danner grundlag for kommunens videre behandling.


Raskmelding

Efter længere tids sygemelding kan det være en god ide at starte langsomt op. Det kan gøres med en delvis raskmelding, hvor arbejdsgiveren fortsætter med at få en delvis refusion af sygedagpenge.


Selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge efter 14 dages sygdom. Der skal ansøges i kommunen. Ved en forsikringsordning kan man også sikre sig ret til dagpenge fra 1. eller 3. sygedag.


Fleksjob

Hvis der er en varig begrænsning af arbejdsevnen, men dog arbejdsevne tilbage, er der måske mulighed for fleksjob. Et fleksjob kan etableres enten på hidtidige arbejdsplads eller på en ny arbejdsplads. Arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen.

Det er kommunen der visiterer til fleksjob.


Førtidspension

I nogle situationer kan sygdommen betyde, at det ikke er muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Så vil kommunen starte en sag om førtidspension, men det vil først ske, når alle andre muligheder er afprøvet.


Efterløn

Hvis man har fået et efterlønsbevis på sin 60 års dag, er det altid muligt at gå på efterløn uanset sygdom, men for at få efterlønsbeviset skal man være rask og til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis man bliver ramt af sygdom umiddelbart før man fylder 60 år, kan man først få sit efterlønsbevis når man igen er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er arbejdsløshedskassen, der vurderer om man er til rådighed.


Sum ved kritisk sygdom

Mange mennesker er gennem deres arbejdsplads eller faglige organisation omfattet af en pensions- eller gruppelivsordning, som giver mulighed for udbetaling af engangssum, hvis man rammes af kritisk sygdom.

Beløbets størrelse er forskelligt i de forskellige ordninger og det er forskelligt hvilke sygdomme, der medregnes til kritisk sygdom. Ofte er apopleksi omfattet af ordningen. I de fleste ordninger er det en betingelse, at man er under 65 år.

Man skal kontakte sin pensionskasse eller forsikringsordning og rekvirere et ansøgningsskema. De vil indhente de nødvendige lægeoplysninger.

Sum ved kritisk sygdom kan udbetales, når diagnosen er stillet, uanset om man kan vende tilbage til arbejde og fortsat får løn eller om man grundet sygdom er nødt til at holde op med at arbejde. Beløbet er skattefrit.


Henvendelsesmuligheder

Hvis det drejer sig om længerevarende sygdom kan dagpengekontoret i patientens hjemkommune ​kontaktes.

Hvis det drejer sig om hjælp i hjemmet kan man rette henvendelse til visitationsteamet i patientens hjemkommune.​


Redaktør