Vejledning til lægen

​Det er ikke alle patienttyper, der kan henvises til Montebello. Læs derfor udførligt dokumentet "Henvisningsdiagnoser", som du finder​ til højre​ her på siden.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

I forhold til et almindeligt hospitalsophold adskiller en indlæggelse på Montebello sig på nogle væsentlige områder. Det stiller visse krav til patienternes funktionsniveau:

Patienten skal kunne klare ADL-funktionen selv, kan dog bistås med støttestrømper og lignende.

  • Patienter, der er demente eller har andre væsentlige kognitive forstyrrelser, er ikke målgruppen på Montebello.

  • Patienter med et aktivt misbrug kan ikke modtages på Montebello.

Det er et krav at der som et minimum er vedlagt:

  • Operationsbeskrivelse (for ortopædkirurgiske patienter)

  • Funktionsbeskrivelse

  • Epikriser for neurologiske og reumatologiske diagnoser

  • Genoptræningsplan (hvis en sådan foreligger)


Hvem kan henvises til Montebello?

  • Patienter med behov for 3 ugers intensiv genoptræning, som ikke skønnes at kunne genoptrænes i det sædvanlige ambulante regi

  • Patienter der kan følge holdtræning

  • Patienter med specielle behov kan ikke modtages på Montebello, men bør i stedet henvises til andre genoptræningstilbud

Mangelfuld udfyldt henvisning vil blive afvist. 
Primært fordi vi ikke har viden nok til at behandle den i relation til visitering, og sekundært da vi skal svare indenfor 8 hverdage.
 
Praktisk fremgangsmåde:
Henvisningen kan hentes på denne side ovre til højre, enten som pdf eller som word-dokument.
 
Montebellosekretariatet er bosiddende på Nordsjællands Hospital

Henvisningen sendes til:

Montebellosekretariatet
Nordsjællands Hospital
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund


Er du praktiserende læge, har du i stedet mulighed for at sende os en pakkehenvisning.
Vores pakkehenvisning findes samme sted som øvrige henvisninger til pakkeforløb, fx cancer og KOL. Søg efter Montebello.
Denne henvisning indeholder de samme felter/spørgsmål som vores papirhenvisning.

Det er også muligt at sende en elektronisk henvisning på lokationsnummer: 5790001379506.
Hvis denne mulighed foretrækkes, er det meget vigtigt at henvisningen som minimum indeholder de oplysninger vi spørger til i vores pakkehenvisning og på vores egen papirhenvisning.


Lovgrundlag
Myndighedsansvaret for​​ at yde vederlagsfri genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra hospital er pr. 1. januar 2007 placeret i kommunerne, jf. Sundhedslovens § 140. 

Myndighedsansvaret gælder for såvel den almene genoptræning, som foregår ambulant i kommunen og for den specielle genoptræning, som foregår ambulant på hospitalerne. 

Montebello er en afdeling under Nordsjællands Hospital og yder intensiv genoptræning under indlæggelse. Indlæggelse kræver en henvisning fra egen læge eller læge på behandlende hospital. 

Montebello er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg (§ 86 i Sundhedsloven). 

Et tværfagligt team bestående af terapeut og læge visiterer til indlæggelse på Montebello. Visitationen sker dels ud fra visitationsretningslinierne, dels en individuel vurdering af, om den henviste patient ud fra en faglig vurdering kan få det optimale udbytte af de tilbud der gives på Montebello. Endelig kan kapacitetsproblemer have indflydelse på,​ om der visiteres til et ophold.​Redaktør