Vejledning til lægen

​Det er ikke alle patienttyper, der kan henvises til Montebello.

Læs venligst dokumentet "Henvisningsdiagnoser", som du finder​ herunder.

Henvisningsdiagnoser

Henvisningsdiagnoser og kriterier for ophold (åbner i nyt vindue)

Krav til patienternes funktionsniveau

I forhold til et almindeligt hospitalsophold adskiller en indlæggelse på Montebello sig på nogle væsentlige områder.

Det stiller visse krav til patienternes funktionsniveau

Krav til ADL-funktionen

Patienten skal kunne klare ADL-funktionen selv (kan dog bistås med støttestrømper og lignende).

 • Patienter, der er demente eller har andre væsentlige kognitive forstyrrelser, er ikke målgruppen på Montebello

 • Patienter med et aktivt misbrug kan ikke modtages på Montebello

Det er et krav at der som et minimum er vedlagt

 1. Operationsbeskrivelse (for ortopædkirurgiske patienter)

 2. Funktionsbeskrivelse

 3. Epikriser for neurologiske og reumatologiske diagnoser

 4. Genoptræningsplan (hvis en sådan foreligger)

Hvem kan henvises til Montebello?

 • Patienter med behov for 3 ugers intensiv genoptræning, som ikke skønnes at kunne genoptrænes i det sædvanlige ambulante regi

 • Patienter der kan følge holdtræning

 • Patienter med specielle behov kan ikke modtages på Montebello, men bør i stedet henvises til andre genoptræningstilbud

Mangelfuld udfyldt henvisning vil blive afvist. 
Primært fordi vi ikke har viden nok til at behandle den i relation til visitering, og sekundært da vi skal svare indenfor 8 hverdage.

Praktisk fremgangsmåde

Til praktiserende læger eller speciallæger

 • Er du praktiserende læge eller speciallæge, henviser du via vores pakkehenvisning. 
  • Vores pakkehenvisning/dynamisk henvisning findes samme sted som øvrige henvisninger til pakkeforløb, fx cancer og KOL. Søg efter Montebello.
 • Det er også muligt at sende en elektronisk henvisning på lokationsnummer: 5790001379506.
 • Hvis denne mulighed foretrækkes, skal henvisningen som minimum indeholde de oplysninger vi spørger til i vores pakkehenvisning, se nedenfor. 

Til hospitalslæger uden for Region Hovedstaden og Region Sjælland

 • Er du hospitalslæge udenfor region Hovedstaden og region Sjælland, henviser du via elektronisk henvisning på lokationsnummer: 5790001379506.
 • Kan du ikke finde os via lokationsnummer, kan du bruge hospitalsnummer 200078.1.

Henvisningen skal indeholde følgende:

 • Operationsbeskrivelse
 • Relevante epikriser 
 • Genoptræningsplan hvis en sådan forefindes
 • Er patienten selvhjulpen
  • Hvis nej beskriv funktionsnedsættelsen, særligt med henblik på om din patient kan klare intensiv holdtræning og kan færdes/ træne på kuperet terræn.
 • Kan din patient gå på trapper uden hjælpemidler                               
 • Kan din patient gå på trapper med hjælpemidler
 • Hjælpemidler
 • Ønsket funktionsniveau
 • Har patienten/ eller har patienten haft et aktivt alkoholmisbrug:
  • Hvis ja skal patienten være startet i behandling inden indlæggelse og samtykke til, at sygeplejen administrerer behandlingen under indlæggelsen
 • Drikker patienten mere end de af sundhedsstyrelsens anbefalede genstande
 • Har patienten nu eller tidligere haft et andet misbrug
 • Er patienten ryger (af hensyn til værelsesfordeling)
 • Er patienten aktiv bærer af MRSA, eller anden multiresistent bakterie

Til hospitalslæger inden for Region Hovedstaden og Region Sjælland

 • Er du hospitalslæge indenfor region Hovedstaden og region Sjælland, henviser du via Sundhedsplatformen. Der findes en ordination der hedder "Henvisning til Montebello" med lokation: NOH FST, FS MONTEBELLO OVERAFDELING
 • Hvis du ikke har mulighed for at benytte nogen af ovenstående muligheder, eller har brug for yderligere vejledning, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 48 29 52 10.

Telefontid:

 • Mandag mellem kl. 13.00-15.00
 • Tirsdag mellem kl. 9.00-12.00 
 • Torsdag og fredag mellem kl. 10.00-12.00
 • Bemærk at der ikke er telefontid onsdag

Lovgrundlag

 • Myndighedsansvaret for​​ at yde vederlagsfri genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra hospital er pr. 1. januar 2007 placeret i kommunerne, jf. Sundhedslovens § 140. 
 • Myndighedsansvaret gælder for såvel den almene genoptræning, som foregår ambulant i kommunen og for den specielle genoptræning, som foregår ambulant på hospitalerne. 
 • Montebello er en afdeling under Nordsjællands Hospital og yder intensiv genoptræning under indlæggelse. Indlæggelse kræver en henvisning fra egen læge eller læge på behandlende hospital. 
 • Montebello er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg (§ 86 i Sundhedsloven). 
 • Et tværfagligt team bestående af terapeut og læge visiterer til indlæggelse på Montebello. Visitationen sker dels ud fra visitationsretningslinierne, dels en individuel vurdering af, om den henviste patient ud fra en faglig vurdering kan få det optimale udbytte af de tilbud der gives på Montebello. Endelig kan kapacitetsproblemer have indflydelse på,​ om der visiteres til et ophold.​


Redaktør