​​​​​​​​​

Vejledning til lægen

​Det er ikke alle patienttyper, der kan henvises til Montebello.

Læs venligst siden "Henvisningsdiagnoser"

Montebello tilbyder 3 ugers specialiseret  genoptræning til patienter, som ikke skønnes at kunne genoptrænes i sædvanlig regi. Med beliggenhed i kuperet terræn, 2-sengsstuer, udelukkende holdtræning og begrænset plejepersonale er der visse vigtige forudsætninger, der skal være opfyldt.

​Krav til patienternes funktionsniveau

Patienten skal kunne klare ADL-funktionen selv (kan dog bistås med støttestrømper og lignende). Patienten skal selvstændig kunne gå på trapper dog gerne med hjælpemidler.

Patienten skal socialt kunne rumme samvær med 100 medpatienter og bo på 2-sengsstuer. 

Skal kunne indgå i holdtræning med ca. 10 andre medpatienter.

Vi kan desværre ikke modtage

 • Patienter med demens diagnose eller andre væsentlige kognitive problematikker
 • Patienter med aktivt misbrug/ alkohol overforbrug
 • Patienter til generel genoptræning pga. faldende funktionsniveau fx efter sygdomsforløb eller udvikling i kendt lidelse. Fx rehabilitering af KOL, DM, IHS og cancer
 • Patienter med kroniske lidelser, hvor der ikke har været nyt event indenfor diagnoselisten
 • Patienter med specielle behov, som kræver et mere individuelt træningsforløb, kan ikke modtages på Montebello, men bør i stedet henvises til andre genoptræningstilbud.​

Krav til henvisning

 • Primær-diagnose relateret til genoptræningsbehovet
 • ​Bi-diagnoser
 • Operationsbeskrivelse/ relevante epikriser fra privathospitaler/ privatpraktiserende speciallæger (skal vedhæftes som fil) 
 • Er patienten selvhjulpen
  • ​Hvis nej beskriv funktionsnedsættelsen, særligt med henblik på om din patient kan klare intensiv holdtræning og kan færdes/ træne på kuperet terræn
 • Kan din patient gå på trapper uden hjælpemidler                               
 • Kan din patient gå på trapper med hjælpemidler
 • Hjælpemidler​
 • Aktuelt og ønsket funktionsniveau
 • Har patienten nu eller tidligere haft et misbrug - alkohol/andet 
  (hvis behandling for alkoholmisbrug er det en forudsætning, at denne fortsættes under indlæggelsen)
 • Er patienten ryger (af hensyn til værelsesfordeling)
 • Er patienten aktiv bærer af MRSA eller anden multiresistent bakterie
 • FMK skal være ajourført og en kopi heraf indsættes i henvisningen
 • Ved henvisning samtykker patienten til indhentning af yderligere sundhedsoplysninger i forbindelse med visitationen.

Mangelfuld udfyldt henvisning vil blive afvist for at sikre den bedst mulige visitation.

​Praktisk fremgangsmåde

Til praktiserende læger eller speciallæger

 • Er du praktiserende læge eller speciallæge, henviser du via vores pakkehenvisning 
  • Vores pakkehenvisning/dynamisk henvisning findes samme sted som øvrige henvisninger til pakkeforløb. Søg efter Montebello
 • Det er også muligt at sende en elektronisk henvisning på lokationsnummer: 5790001379506
 • Hvis denne mulighed foretrækkes, skal henvisningen som minimum indeholde de oplysninger der ses ovenfor i "Krav til henvisning".

Til hospitalslæger uden for Region Hovedstaden og Region Sjælland

 • Er du hospitalslæge udenfor region Hovedstaden og region Sjælland, henviser du via elektronisk henvisning på lokationsnummer: 5790001379506.
 • Kan du ikke finde os via lokationsnummer, kan du bruge hospitalsnummer 200078.
 • Husk at se Krav til henvisning.

Til hospitalslæger inden for Region Hovedstaden og Region Sjælland

 • Er du hospitalslæge indenfor Region Hovedstaden og Region Sjælland, henviser du via Sundhedsplatformen. Der findes en ordination, der hedder "Henvisning til Montebello" med lokation: NOH FST, FS MONTEBELLO OVERAFDELING
 • ​Hvis du ikke har mulighed for at benytte nogen af ovenstående muligheder, eller har brug for yderligere vejledning, er du meget velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger på hjemmesidens forside)
 • Husk kravene til henvisningen.

​Lovgrundlag

 • Myndighedsansvaret for at yde vederlagsfri genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra hospital, er pr. 1. januar 2007 placeret i kommunerne, jf. Sundhedslovens § 140. 
 • Myndighedsansvaret gælder for såvel den almene genoptræning, som foregår ambulant i kommunen og for den specielle genoptræning, som foregår ambulant på hospitalerne. 
 • Montebello er en afdeling under Nordsjællands Hospital og yder intensiv genoptræning under indlæggelse. Indlæggelse kræver en henvisning fra egen læge eller læge på behandlende hospital. 
 • Montebello er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg (§ 86 i Sundhedsloven). 
 • Et tværfagligt team visiterer til indlæggelse på Montebello. Visitationen sker dels ud fra visitationsretningslinjer dels en individuel vurdering af, om den henviste patient ud fra en faglig vurdering kan få det optimale udbytte af de tilbud, der gives på Montebello. Endelig kan kapacitetsproblemer have indflydelse på om der visiteres til et ophold. ​


Redaktør