Hvem kan komme i betragtning til Montebello

​Det skal du vide omkring henvisning til Montebello

 • Det er kun en læge, der kan henvise dig.
 • Lægen skal vurdere, at der er behov for mere intensiv og specialiseret genoptræning end den almene træning, som kommunen tilbyder
 • Det er visitationsteamet på Montebello, der vurderer, hvorvidt henvisningen opfylder krav for indlæggelse
 • Der skal være tale om komplicerede forløb både med hensyn til operation eller mere kroniske lidelser. Diagnose skal være indenfor vores målgrupper
 • Patienter under 18 modtages ikke

Primære diagnosegrupper

 • Rygpatienter
 • Knæpatienter
 • Hoftepatienter
 • Neurologiske patienter (primært sklerose, apopleksi, parkinson)
 • Gigtpatienter
 • Komplicerede brud og amputationer

OBS! Ovenstående liste er meget overordnet. I "Vejledning til læge" forefindes detaljeret diagnoseliste 

Øvrig faktuel information

 • Genoptræning på Montebello hører under loven om frit sygehusvalg, og patienter fra alle regioner kan derfor henvises
 • Har man bopæl udenfor Region Hovedstaden skal man selv afholde udgiften til transport til og fra Montebello
 • Indlæggelsen forløber over 3 uger
 • Primært holdtræning, hvor der trænes på hold med ca. 11 patienter fra samme diagnosegruppe
 • Man skal være selvhjulpen og skal kunne færdes på ujævnt terræn/trapper
 • Indlæggelse foregår på 2-sengsstuer og der er indlagt i alt 100 patienter på afdelingen ad gangen. Man skal derfor kunne "rumme" samvær med mange mennesker og deling af stue med en medpatient
 • Misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler er en absolut kontraindikation for indlæggelse

Henvisningsflow

 • Hospitalslæge, praktiserende læge eller privatpraktiserende speciallæge sender henvisning til Montebellosekretariatet
 • Tværfagligt visitationsteam på Montebello vurderer henvisning som enten accepteres eller afvises.
 • Henvisning behandles hurtigst muligt fra modtagelsen
 • Patient får besked via e-boks om accept/afvisning (inden for 8 hverdage fra visitationens behandling af henvisningen).
 • Henvisende læge får besked om patient er accepteret/afvist ​

​Lidt om behandlingen

Primær fokus for indlæggelse er fysisk træning, som varetages af fysioterapeuter og ergoterapeut. Sygeplejen understøtter træningen og tilbyder viden om øvrige elementer som søvn og kost. Lægen på afdelingen understøtter ligeledes behandlingsplanen og tager sig af eventuelle akut opstået situationer og medicinændringer.

Indlæggelsen starter med test, samtaler og vurdering af funktionsniveau, hvorudfra der lægges en behandlingsplan. Der trænes flere gange om dagen, med et meget alsidigt træningsprogram suppleret med undervisning relevant for diagnose. Der vil naturligvis være fokus på den problemstilling man er henvist med, men der lægges vægt på at hele kroppen trænes for at opnå bedst muligt funktionsniveau.

Der trænes på hold med patienter fra samme diagnosegruppe, og som udgangspunkt er tilknyttet én fast fysioterapeut til holdet. Den faste holdtræning suppleres med yderligere hold alt efter patientens ressourcer og behov. Al træning er superviseret af terapeut.

Indlæggelsen er et meget intensivt forløb, og det forventes at man deltager med stor motivation. Da man er væk fra vante ramme og pligter forventes det, at man bruger sine ressourcer på at tage ansvar for egen situation. Der er derfor en forventning om, at tiden også benyttes til selvtræning samt refleksion og planlægning af træningen efter udskrivelse. ​


Redaktør