Forskning

​​Ambitionen er at drive forskning, som er klinisk relevant og kan være med til at forbedre hverdagen for patienter og personale. Vi arbejder tværfagligt og ønsker at etablere et integreret forskningsmiljø for læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, medicinstuderende og andre faggrupper med interesse for at afklare kliniske, relevante problemstillinger gennem forskning.

Forskningsområder

Forskningen i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling fokuserer på 4 store områder: lungebetændelse – herunder tuberkulose – kroniske lungesygdomme (KOL), infektioner i centralnervesystemet og cancerudredning via Diagnostisk Enhed (DE).

Udover de 4 kerneområder er vi involveret i en bred vifte af samarbejdsprojekter omkring tuberkulose, blodforgiftning, knogleinfektion, immundefekt og kroniske, virale infektioner. Vi inkluderer patienter i de danske og internationale databaser – f.eks. Den Danske HIV-kohorte (DHK) og EuroSIDA, Danish PEP Registry og den landsdækkende database for hepatitis B og C (DAN-HEP).

Vi deltager i flere internationale forskningsprojekter bl.a. med Tyskland omkring pneumoni (CAPNETZ). Vi indberetter data til det nationale indikatorprojekt for KOL og KOALA samt andre forsknings- og kvalitetssikringsdatabaser. Disse databaser åbner mulighed for forskningssamarbejde med andre tilsvarende afdelinger i Danmark.

Endelig er vi aktivt involveret i forskning inden for Patientsikkert Sygehus.

 

Samfundserhvervet pneumoni

Vores mål er at blive de bedste i Danmark til at behandle pneumoni.

Vores satsning på samfundserhvervet pneumoni består af en etablering af en retrospektiv kohorte, en database og en biobank med prospektivt indsamlede data. På baggrund af dette vil vi evaluere eksisterende pneumoniforløb, prospektivt systematisk indsamle data for pneumoniforløbet og evaluere disse med henblik på identifikation af forbedringspotentialer, implementering af optimerede guidelines tilpasset Nordsjællands Hospital, og endelig vil vi gennemføre prospektive, randomiserede interventionsstudier og deltage i internationale multicenterstudier.

Vi er også involveret i plejedelen og patientoplevelsen samt ph.d.-studerende.

 

Tuberkulose

Tuberkulose i lungerne er i Danmark et differential-diagnostisk problem, hvor antallet af mistænkte er stort, men antallet af syge er begrænset. Thomas Stig Hermansen (ph.d.-studerende læge) er ved at beskrive betydning af alder og andre risikofaktorer for testens formåen i samarbejde med SSI.

 

KOL

Projekt DIACOL – udvikling og afprøvning af en sygeplejeinitieret, palliativ indsats målrettet patienter med svær KOL og deres pårørende.

Projektet omhandler en pragmatisk effektundersøgelse med ledsagende kvalitative beskrivelser, der inddrager både patient- og pårørendeperspektivet.

I samarbejde med primærsektoren har vi initieret CAPTAIN-projektet: Comprehensive and Prospective Treatment and Individual Nursing.

 

Diagnostisk Enhed

I 2014 startede forskningsprojektet omkring Diagnostisk Enhed (DE). De 4 enheder i Region Hovedstaden er blevet enige om at samarbejde omkring dataindsamling og etablering af en biobank og en DE-database, som er forankret på Nordsjællands Hospital, Hillerød.

 

Patientsikkert Sygehus

Som led i Patientsikkert sygehus har vi startet projekter inden for følgende områder:

  • Medicinafstemning
  • Tryksårsforebyggelse
  • Sepsisopsporing
  • Forebyggelse af opiodrelateret obstipation
  • Postoperative infektioner
  • Early Warning Score
  • Mobilt akutteam

 

Studerende opfordres til at begynde forskningsprojekter

For at tilskynde yngre kolleger til at påbegynde et forskningsprojekt bliver alle 3.-semester kandidatstuderende (tidligere 9.-semester studerende) tilbudt hjælp til at skrive deres kandidatopgave. Afdelingen har en liste med emner, som interesserede studerende kan vælge fra.

Tilsvarende bliver alle yngre læger, som ansættes i afdelingen, tilbudt at iværksætte et mindre forskningsprojekt. Det drejer sig typisk om retrospektive opgørelser af indlæggelsesforløb for forskellige patientkategorier.

Ligeledes er det normen, at der i afdelingen ofte er sygehistorier, som egner sig til at blive beskrevet som en kasuistik.

 

Lægemiddelindustri-sponsorerede medicinafprøvninger

Der er i afdelingens specialer lang tradition for at deltage i lægemiddelindustrisponsorerede medicinafprøvninger inden for områderne HIV, hepatitis og KOL. Der er stort set altid et sådant projekt i gang i afdelingen.

Desuden deltager afdelingen i indberetning til kvalitets- og forskningsdatabaser. Der indberettes data til det nationale indikatorprojekt for KOL, til den danske HIV-kohorte og den landsdækkende database for hepatitis B og C DAN-HEP. Disse databaser åbner mulighed for forskningssamarbejde med andre tilsvarende afdelinger i Danmark.

 

Publikationer

Du finder Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdelings publikationer her.

 

Master Specialer:

Pneumonia and physical activity - Lise Notander Clausen.pdf 

 

Forskningsårsopgaver:

HIV and Latent TB

Malaria and TB Diagnosis

Pneumonia and CRP on Day 3

Rituximab and Infection

One year experience - Sara Falk Jensen.pdf

 

Igangværende forskningsprojekter

Du finder Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdelings igangværende forskningsprojekter her

 

Kontaktpersoner

Pernille Ravn
Overlæge, MD, ph.d.
Tlf.: 48 29 69 77
pernille.ravn@regionh.dk

 

Thyge Lynghøj Nielsen
 Ledende overlæge, MD, ph.d.
Tlf.: 48 29 57 80
thyge.lynghoej.nielsen@regionh.dk

 

Christian Thomas Brandt
Senior forsker, dr.med., postdoc
Tlf.: 48 29 32 48
christian.thomas.brandt@regionh.dk

 

Redaktør