Uddannelse af læger

​Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling deltager aktivt i den lægelige videreuddannelse og har til stadighed et stort antal uddannelsessøgende læger.

​​Uddannelsesstillinger

  • 3-4 Hoveduddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i Lungemedicin
  • 4-5 Hoveduddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i Infektionsmedicin
  • 3-4 Hoveduddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i Onkologi
  • 4-5 Hoveduddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i Almen medicin
  • 9 Introduktionsuddannelsesforløb til uddannelse ved de internmedicinske specialer
  • 10-14 KBU-forløb

Vejleder

Alle uddannelsessøgende læger får tildelt en vejleder. Vejlederen skal sammen med den uddannelsessøgende læge sørge for, at der bliver lagt en individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i uddannelsesprogram og målbeskrivelser. Alle uddannelsesplaner skal godkendes af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Vejledere er i princippet læger på et uddannelsestrin over den uddannelsessøgende og således selv under uddannelse. For læger i hoveduddannelse til de internmedicinske specialer samt onkologi er vejlederen en speciallæge.

Der planlægges inden for de første 3 uger en introduktionssamtale med vejleder. Herudover planlægges minimum yderligere 2 samtaler med vejleder, og samtale med uddannelsesansvarlig overlæge - ved behov for dette. Samtalefrekvens med vejleder aftales mellem vejleder og uddannelsessøgende.​

Øvrige

Afdelingen bestræber sig på at samarbejde med læger under prøveansættelse samt læger tilknyttet mentorordninger.​

Studenter

Afdelingen deltager i studenterundervisning på 2. semester kandidatdel. Herudover samarbejder afdelingen med IMCC om korterevarende ophold for udenlandske studenter.

Deltagere i klinikophold og medicinstuderende deltager i specialespecifikt kursus i infektionsmedicin sammen med Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Roskilde Sygehus. 

Alle medicinstuderende er forpligtet til at deltage i undervisningen (se nedenfor).

Undervisning

Der er formaliseret undervisning 3 dage om ugen tirsdag til torsdag. Det foregår lige efter overlevering ved morgenkonferencen.

Alle skal deltage både som tilhørere og undervisere.​

Samarbejdsrelationer

De enkelte uddannelser foregår i et tæt samarbejde med andre hospitaler samt med andre afdelinger på Nordsjællands Hospital. For hoveduddannelsesforløbene i internmedicin og onkologi er der tale om uddannelsesprogrammer udarbejdet mellem universitetshospitalerne og Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, således at forskellige trin af de i målbeskrivelsen anførte delmål erhverves efter en fælles plan hospitalerne imellem.

Herudover er der et tæt samarbejde med de andre, relaterede medicinske specialer i region Nord, hvor der er planlagt korte fokuserede ophold af 2-4 ugers varighed.

Nøglepersoner

Ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen

Uddannelsesansvarlige overlæger Andrea Browatzki, Lilian Kolte og Troels Bygum Knudsen

Redaktør