Patientforløbsenheden

​Enheden løser opgaver og projekter i forbindelse med tværsektorielt samarbejde, kvalitet, patientforløb, patientsikkerhed, patientinddragelse og Lean rådgivning.​

Enheden bidrager til at sikre gode og optimerede patientforløb for patienterne på Nordsjællands Hospital i samarbejde med afdelingerne og primærsektor.

Enheden har ansvar for samarbejdet med de 8 kommuner og praksissektoren i planområdet, herunder implementering af sundhedsaftale, forløbsprogrammer og en række samarbejdsprojekter.

Enheden bidrager til at fremme udviklingen af de borgernære tilbud og samarbejdet med primærsektor, bl.a. gennem afprøvning af nye samarbejdsformer i et nært samarbejde med kommuner og praktiserende læger.
 
Enheden har en Lean-funktion, der understøtter flow, optimerede og effektive arbejdsgange, herunder driftsmålstyring. Enheden varetager endvidere opgaver​ vedrørende sundheds-it.​
 
Enheden understøtter den gode udskrivelse i det helt nære daglige arbejde i afdelingerne, med følgehjem-sygeplejersker, socialsygeplejersker og tværsektorielle koordinatorer.
 
Enhedschef

Karen Gliese Nielsen
Telefon: 48 29 48 63
Mail: karen-marie.gliese.nielsen@regionh.dk 

Tværsektorielt Samarbejde
Konsulent  Maj Thomsen
Telefon: 21 32 17 72
Mail: kari.Maj.Thomsen.01@regionh.dk

Arbejdsområde:

 • Projektledelse
 • Samarbejde om patientforløb på tværs af hospital, kommuner og almen praksis
 • Fuldtidsprojektleder på satspuljeprojektet 'Tværsektoriel stuegang'
Tværsektorielt Samarbejde

Tværsektoriel koordinator Mette KanneworffMette Kanneworff
Telefon: 48 29 57 92
Mail: mette.kanneworff@regionh.dk
Arbejdsområde:

 • Understøtter det kliniske personalet i den gode udskrivelse
 • Underviser i samarbejdet mellem kommune, hospital (og egen læge)
 • Understøtter kapacitetsudnyttelse ved bl.a. overblik over færdigbehandlede ventepatienter
 • Forebyggelse af genindlæggelser
Tværsektorielt SamarbejdeKonsulent Sabrina Susan Schmidt
Tlf: 48 29 49 89
Mail: Sabrina.susan.schmidt.01@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Sekretær for ernæringskomitéen
​Tværsektorielt Samarbejde

Konsulent Anne Mette Klingenberg
Mail: anne.mette.klingenberg.01@regionh.dk

Socialsygeplejerske Sygeplejerske Gitte T. Sørensen
Telefon: 24 63 80 04
Mail: gitte.theill.soerensen@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Støtte den socialt udsatte patient under indlæggelse
 • Optimere udskrivningsforløbet for den socialt udsatte patient
 • Formidle viden til personalet om den socialt udsatte patients udfordringer ved indlæggelse og opfølgende kontakt med hospitalet
 • Styrke og pleje samarbejdet med alle samarbejdspartnerne i kommunerne, både i konkrete patientsager og med henblik på generelt at forbedre patientforløb mellem hospital og kommuner for den socialt udsatte
Lean og procesoptimeringLeankonsulent Jeanette Borges
Telefon: 48 29 73 77 
Mail: jeanette.borges@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • ​Lean og procesoptimering
Lean og procesoptimeringLeankonsulent  Jesper Vinterberg
Telefon 48 29 73 76
Mail: jesper.vinterberg@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Optimering af alle former for arbejdsgange på hospitalet
 • Leanaktiviteter på hospitalet
 • Understøtte Forbedringsmodellen og driftsmålsstyring
Følge-hjem teamSygeplejerske Birgitte Zangger
Telefon: 40 25 46 54
Mail: Birgitte.Zangger@regionh.dk 
Arbejdsområde: 
 • Tilbud til patienter om hjemfølgning ved udskrivelse
 • Opsporing og identificering af patienter med behov for hjemfølgning, i samarbejde med afdelingen
 • Planlæggende og vejledende funktion af peronalet ifm. komplekse udskrivninger
Følge-hjem teamSygeplejerske Mette Møller
Telefon: 21 79 48 81 
Mail: mette.moeller@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Tilbud til patienter om hjemfølgning ved udskrivelse
 • Opsporing og identificering af patienter med beov for hjemfølgning, i samarbejde med afdelingen
 • Planlæggende og vejledende funktion af personalet ifm. komplekse udskrivninger
Følge-hjem teamSygeplejerske og tværsektoriel koordinator Jeanne Holtum Barth
Telefon: 21 35 35 86
Mail: jeanne.holtum.barth@regionh.dk
Arbejdsområde tværsektoriel koordinator: 

Arbejdsområde tværsektoriel koordnator:

 • Understøtter det kliniske personalet i den gode udskrivelse
 • Underviser i samarbejdet mellem sektorerne
 • Understøtter kapacitetsudnyttelse
 • Forebyggelse af genindlæggelser

Arbejdsområde følge-hjem sygeplejerske:

 • Tilbud til patienter om hjemfølgning ved udskrivelse
 • Opsporing og identificering af patienter med behov for hjemfølgning, i samarbejde med afdelingen
 • Planlæggende og vejledende funktion af personalet ifm. komplekse udskrivninger

​Patientsikkerhed

Risk Manager Anne Birgitte Gisselbæk
Telefon: 48 29 48 67
Mail: anne.birgitte.gisselbaek@regionh.dk

​Arbejdsområde:

 • Patientsikkerhed på hospitalsniveau og tværsektorielt
 • Fremme/ understøtte en moden patientsikkerhedskultur
 • Fremme/ understøtte rapportering i DPSD
 • Planlægning og gennemførsel af patientsikkerhedsanalyser
 • Arbejde proaktivt bl.a. ved brug af Forbedringsmodellen
 • Konsulent på direktionens lederrunder
​Patientsikkerhed

​Lægelig risikomanager Dorthe Daugaard

Telefon: 48 29 66 55

Mail: dorthe.daugaard@regionh.dk

​KvalitetKonsulent Pernille Binder
Telefon: 48 29 57 18
Mail: pernille.binder.02@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Patientsikkerhedsindsatser på hospitalsniveau
 • Projektleder på tværsektorielt projekt under sundhedsaftalen om en Koordinerende samarbejdsmodel for familier i udsat position
 • Konsulent på Gyn./Obs. afd.
 • Risikobaseret tilsyn
 • Understøttelse af forbedringsprojekter og arbejdet med driftsmålstyring
​KvalitetKonsulent Gry Sidenius
Telefon: 48 29 23 39
Mail: gry.sidenius.01@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Patientsikkerhed på hospitalsniveau og tværsektorielt
 • Understøttelse af forbedringsprojekter og arbejdet med Forbedringsmodellen
 • Understøttelse af arbejdet med driftsmålsstyring/driftsmålstavler
 • Operationelle og analytiske rapporter i Sundhedsplatformen
 • Superbruger i SurveyXact
 • Konsulent på Børne- og Ungeafd.
 • Sekretær for Ernæringskomitéen
 • VIP-hospitalsredaktør
​Kvalitet
Tværsektorielt samarbejde
AC-medarbejder Signe Marie Als Nielsen
Telefon: 48 29 48 68
Mail: signe.marie.als.nielsen@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Implementering af PatientRapporterede Oplysninger (PRO)
 • Implementering af PatientAnsvarlig Læge (PAL)
 • Hospitalskoordinator på Den Løbende Patienttilfredshedsmåling (DLP)
 • Planlægning af arbejdet med Excellenceforløb
AC-medarbejder / Konsulent
Maria Jessen
Telefon: 48 29 31 62
Mail: maria.jessen.02@regionh.dk
Arbejdsområde: 
 • Samarbejde om patientforløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis
 • Sekretær for ernæringskomiteen
 • VIP-hospitalsredaktør
 • Fremme/understøtte rapportering i DPSD
Redaktør