Akkreditering og kvalitetssikring

​Kvalitetssikring er en grundlæggende forudsætning for at producere analyseresultater af høj kvalitet. Sporbarhed og dokumentation for afdelingens aktiviteter er helt naturlig inden for specialet klinisk biokemi.

​​Klinisk Biokemisk Afdeling har fleksibel akkreditering, og vi er akkrediteret efter DANAK's standard for medicinske laboratorier, DS/EN ISO 15 189.

Vores udviklings- og kvalitetskoordinator har ansvaret for drift og vedligehold af kvalitetsledelsessystemet, for at sammenhængen i kvalitetsledelsessystemet fastholdes og for at systemet kontinuerligt udvikles og til enhver tid opfylder akkrediteringskravene. 

Udviklings- og kvalitetskoordinatoren har blandt andet ansvar for:

  • tilrettelæggelse af interne audits
  • opgørelser over afvigelser og klager
  • utilsigtede hændelser 
  • kommunikationen med DANAK.
Alt personale i Klinisk Biokemisk Afdeling har ansvar for at læse tilsendte dokumenter og for at udføre deres arbejde således, at de efterlever vores Kvalitetshåndbog, vejledninger og instrukser. Alle er forpligtede til at indrapportere arbejdsgange eller konkrete hændelser, som er i strid med procedurer og vejledninger.


Redaktør