Sengeafsnit 0141

​Velkommen til afsnit 0141. Afsnittet er specialiseret i tarmkræftforløb (colorectalcancer). Afsnittet råder over 19 sengepladser.

Kontakt

​Telefon 48 29 35 90
Personalet træffes bedst kl. 13.00 - 14.00. 

Hvem bliver indlagt på 0141?

På sengeafsnit 0141 tager vi os overordnet af patienter, der har sygdomme i tarmene eller skal undersøges for det. Nogle patienter bliver indlagt for at få hjælp til udrensning, inden de skal have en kikkertundersøgelse af tarmene. Andre patienter bliver indlagt på grund af blødning fra endetarmen, komplicerede fistler, eller fordi de skal have deres stomi lagt tilbage. Som oftest er disse patientforløb planlagte. 

Afsnittet modtager også akutte patienter, som først har været forbi vores kirurgiske modtageafsnit 0161 - fx i forbindelse med mistanke om tarmslyng, udposninger på tyktarmen, kræft i tarm eller endetarm, eller fordi deres kroniske tarmbetændelse er blusset så voldsomt op, at et kirurgisk indgreb kan blive nødvendigt. 

Patienterne på 0141 kan også være overflyttet fra intensivafsnittet på hospitalet efter alvorlige traumer eller operationer, når de vurderes til at være stabiliserede.

Der er fri besøgstid. Mellem kl. 13.00 - 14.00 skal der dog helst være ro på stuerne, så patienterne kan hvile sig. Benyt evt. opholdsstuen.

Samarbejde på tværs af afsnit og afdelinger

Som patient kan man opleve at skulle modtage behandling for sin sygdom på forskellige afsnit og afdelinger og på tværs af hospitalerne i Region Hovedstaden. Vi på 0141 stiler imod, at du får så sammenhængende et behandlingsforløb som muligt. Det kræver et godt samarbejde mellem os og dig som patient, dine pårørende og øvrige afsnit, der hører under Kirurgisk Afdeling.
Hvis du fx er i et kræftpakkeforløb, har forløbskoordinatoren sørget for din henvisning til undersøgelse i vores ambulatorium og i det endoskopiske afsnit. Er du patient med kronisk tarmbetændelse, konfererer vi ofte med vores gastromedicinske specialister i ambulatoriet i Frederikssund. Derudover samarbejder vi på tværs af afdelinger på Nordsjællands Hospital, fx Billeddiagnostisk Afdeling, Onkologisk Afdeling eller Akutafdelingen.
Hvis du har en nyopdaget kræftsygdom, kan der være behov for, at du efter endt udrednings- eller behandlingsforløb hos os skal til Herlev Hospital eller Rigshospitalet til videre behandling, fx kemoterapi eller strålebehandling. Derfor er vi også i daglig kontakt med afdelinger på disse hospitaler.

Særligt for tarmkræftpatienter

Afsnit 0141 har et særligt fokus på patienter, der skal undersøges for tyktarmskræft eller endetarmskræft eller måske allerede har fået påvist en af de kræftformer. Kirurgisk Afdeling forestår et tarmkræftforløb fra de indledende undersøgelser til operation, opfølgende samtaler og kontroller. Hvor det er nødvendigt, samarbejder vi med andre relevante afdelinger på Nordsjællands Hospital og med øvrige hospitaler i Region Hovedstaden.
Ingen tarmkræftforløb er helt ens, men de fleste bliver chokerede, når de får diagnosen. Derfor lægger vi stor vægt på, at patienter og pårørende bliver tilbudt samtaler med lægerne i Kirurgisk Ambulatorium eller lægerne i Forløbskoordinationen.
Der er endvidere opfølgende samtaler på sengeafsnittet efter operationen. Samtalen varetages ofte af en sygeplejerske fra vores sygeplejeteam, der har særlig erfaring i at håndtere svære spørgsmål og informere ud fra det behov, hver enkelt patient har.

Hvis du skal have stomi

Hvis du i forbindelse med en operation skal have fjernet et stykke af din tarm, vil en læge inden tegne et kryds på din hud, der hvor det skønnes at være bedst at anlægge en stomi. En stomi er en åbning gennem huden, der forbindes med den resterende tarm, hvorigennem tarmen kan tømmes.
Krydset på din hud inden en operation er din sikkerhed for en korrekt placering af stomien. Også selvom du ikke nødvendigvis skal have den anlagt.
Hvis tarmoperationen medfører stomi, er der knyttet et ambulatorium til afdelingen, hvor man kan få hjælp til at finde de rigtige materialer og til at håndtere den nye situation.

Læs mere om stomisygeplejerskerne og stomiambulatoriet

Smertedækning og ubehag

Sygeplejegruppen på 0141 er til for at hjælpe dig. Hvis du har smerter, kvalme eller har tabt dig over længere tid, vil vi sørge for, at du får den medicin og ernæring, du behøver, så din krop så hurtigt som muligt bliver så stærk igen. Fortæl os derfor om dine symptomer.
Hvis du på grund af en operation har smerter, er det vigtigt, du ved, at vi arbejder på at gøre dig så smertefri som mulig uden at fratage dig evnen til at genoptræne. Vi stiler imod at give dig så tilpas meget smertestillende, at du kan bevæge dig uden svimmelhed eller andre følger. Helt kan man dog ikke altid smertestille, for bevægelse kan give smerter. Det at bevæge sig efter en operation er dog nøglen til på sigt at få gang i kroppen og tarmene igen.

En god udskrivelse

Allerede ved din indlæggelse har vi fokus på din udskrivelse, så den bliver så tryg for dig som mulig. Efter dit ophold på afsnittet kan du have brug for at blive henvist til en anden afdeling eller et andet hospital i regionen, eller måske har du særlige behov, som vi i samarbejde med din hjemkommune skal sørge for er klar ved din udskrivelse. Desuden bliver din praktiserende læge informeret om den undersøgelse eller behandling, du har fået eller skal i gang med.

Ledelse af afsnittet

Gitte Reichhardt Webpix.jpg

Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen
Send en mail til Gitte Reichhardt Madsen
Telefon: 48 29 58 31Jesper læge.jpg

Områdeansvarlig overlæge Jesper Vilandt
Send en mail til​ Jesper Vilandt​
Redaktør