Patienttilfredshed på Gynækologisk Afdeling

Vi arbejder med patienttilfredshed på flere måder. Læs mere her på siden. 

​​​​​​​​

​Spørgeskemaundersøgelser

Alle kvinder der indlægges på gynækologisk afdeling, modtager et spørgeskema om deres oplevelse og tilfredshed med det forløb, de har været igennem. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål til både det ambulante og det indlagte forløb.

Det er frivilligt, om du ønsker at opgive dit navn eller være anonym, men der er mulighed for, at du kan skrive navn og telefonnummer, så vi kan ringe til dig, der har beskrevet en oplevelse, vi kan lære af.

De oplevelser patienterne beskriver danner ofte udgangspunkt for forbedringstiltag.


Feed-backmøder

En gang årligt afholder vi et feed-backmøde, hvor 6-8 kvinder med pårørende, der har haft et forløb hos os, inviteres til at deltage og fortælle om deres oplevelser og forløb.

Med afsæt i disse oplevelser vælger vi indsatsområder, der kan medvirke til at højne kvaliteten og forbedre forløbene for kommende gynækologiske patienter.


Landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed

Hvert år gennemføres en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelsen (LUP) på alle landets hospitaler. Med udgangspunkt i resultaterne udvælger vi hvert år nogle områder som vi arbejder på at forbedre os indenfor.


Hvordan oplever kvinderne deres gynækologiske forløb?

Spørgeskemaundersøgelse

I 2013 modtog vi 962 besvarede spørgeskemaer fra indlagte gynækologiske patienter. 51 af disse har vi efterfølgende kontaktet telefonisk. Besvarelserne og de efterfølgende samtaler har alle bidraget til, at vi er blevet meget klogere på, hvordan patienterne oplever deres forløb, og hvad vi kan gøre for at forbedre os.

Vores indsatsområder i 2013 har været:

 • Ventetid
 • Patientoplevede fejl


Feed-backmøde

Det seneste feed-backmøde vi holdt, var med deltagelse af alvorligt syge kræftpatienter og deres pårørende.

Det medførte at vi bl.a. har:

 • Udarbejdet 2 pjecer: "Stillingtagen til genoplivning" og "Åben henvendelse"
 • Intensiveret samarbejdet med vores samarbejdsafdelinger på Rigshospitalet og Herlev Hospital
 • Udarbejdet kostanbefalinger til patienter der er alvorligt syge med hindring af normal transport af tarmindhold (malign tarmobstruktion)


Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed

Ambulante gynækologiske patienter

Resultaterne af Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed for 2012 viste for de ambulante gynækologiske patienter, at vi lå over landsgennemsnittet, sammenlignet med andre gynækologiske afdelinger på følgende 2 spørgsmål:

 • Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet
 • Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling?

Vi lå under landsgennemsnittet på følgende 2 spørgsmål:

 • Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind?
 • Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg?


Indlagte gynækologiske patienter

Resultaterne af Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed for 2012 viste for de indlagte gynækologiske patienter at vi lå over landsgennemsnittet, sammenlignet med andre gynækologiske afdelinger, på følgende 6 spørgsmål:

 • Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen?
 • Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler?
 • Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information du fik, mens du var indlagt?
 • Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen?
 • Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt?
 • Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen?

Der var ingen spørgsmål, hvor vi lå under landsgennemsnittet.

Med baggrund i disse resultater har vores indsatsområder i 2013 været Ventetid , hvor vi bl.a. har arbejdet på at effektivisere vores forundersøgelse.

Derudover har vi konstant fokus på de eventuelle fejl patienterne måtte opleve i deres forløb med henblik på​ at kunne sikre en høj patientsikkerhed.​


Redaktør