Lægelig videreuddannelse

Er du ny læge under uddannelse og skal du starte eller ansøge om uddannelsesstilling på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, kan du finde oplysninger om introduktion, uddannelsesforløb og moderne mesterlære her.

​​​​​​​​​​​

Læs om

 1. ​​​​Speciallægeuddannelsen på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
 2. Hvad kan du lære på afdelingen - afdelingens faglige profil
 3. Antal og typer uddannelsesstillinger
 4. Introduktion af nye læger
 5. Udannelsesfunktioner i vagtrullene og i arbejdsplanerne
 6. Vejledere og supervision
 7. Evaluering af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling som uddannelsessted
 8. Lægeundervisning og konferencer
 9. Uddannelsesansvarlig overlæge UAO og uddannelseskoordinerende yngre læge UKYL

​1. Speciallægeuddannelse på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling prioriterer vi uddannelse højt, og uddannelse indgår som en naturlig del af afdelingens produktion. 

Vi har siden 2005 implementeret et stadigt stigende antal uddannelseslæger og uddannelsesambulatorier, hvor uddannelseslægen ser relevante patienter, og der er planlagt supervisionstid på nabostue fra speciallæge. Der er ligeledes indført moderne mesterlære og struktureret supervision i stuegangsfunktioner, tavleoversigter/møder og vagtfunktioner. 

Vi får fine evalueringer gennem adskillige år, får fine inspektorevalueringer, og har været indstillet til FYGO's uddannelsespris.

2. Hvad kan du lære på afdelingen - afdelingens faglige profil

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital er den ene af fire gynækologiske obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden og har både hovedfunktioner og regionsfunktioner. 

Optageområdet er i vækst og omfatter 12 kommuner med i alt 508.000 indbyggere. 

Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende - herunder internationale hold - og i alle faser af speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt i uddannelsen af speciallæger i almen medicin. 

I både den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP) og i regionens trivselsundersøgelser har afdelingen gode resultater.

Afdelingen er normeret til 47 læger, heraf en ledende overlæge, 20 overlæger, 9 afdelingslæger og 17(19) læger i uddannelsesstillinger.

Afdelingen er forskningsaktiv og har i øjeblikket en forskningsansvarlig overlæge, en overlæge i 25 % forskerstilling, 2-3 Phd-studerende, samt prægraduate forskningsforløb. Afdelingen har hver måned forskningskonferencer i Kvinde-barn-ung-forskningsklyngen, som er en af de prioriterede på Nordsjællands Hospital. Den har en stor aktivitet.

Der desuden 4 kliniske studenterlektorer og der er store studenterhold på 10 studenter 6-8 gange årligt, 2 hold årligt er udenlandske, hvor afdelingen overgår til engelsk hovedsprog ved konferencerne.

Afdelingen er delt i et gynækologisk og et obstetrisk team med føtalmedicin. 

Obstetrisk team

Obstetrisk team varetager aktiviteterne for 4.100 fødsler årligt omfattende:

 • Ambulatorium for gravide med sonografer, føtalmedicinere og obstetrikere.
 • Akut modtagelse for gravide med ambulante og stationære funktioner.
 • Fødegangen med 10 fødestuer. 
 • Barselafsnit og neonatalafsnit hvor medindlagte mødre ligger under obstetrisk behandlingsansvar. Præmature fødsler varetages ned til 28 uger i nært samarbejde med Neonatologisk Enhed.

 • Elektivt obstetrisk ambulatorium 2 stuer daglig
  • Tidlig Indsats funktion for sårbare gravide, trombofiliambulatorium, tværfagligt sphinkterambulatorium og ambulatorium for gestationelle diabetikere og svært overvægtige gravide i tæt samarbejde med andre afdelinger på hospitalet.
 • Føtalmedicinsk team med 2 stuer dagligt
  • Der varetages alle former for føtalmedicinske undersøgelser, nakkefoldskanning med risikovurdering, screening for misdannelser ved tidlig og sen gennemskanning, tilvækstskanning, flowmålinger og hjerteskanninger.
  • Desuden genetisk rådgivning og diagnostik (NIPT, CVS og amniocentese). 

Gynækologisk team

Gynækologisk team er blandt de største afdelinger med benign gynækologi i Danmark.

 • To bagvagtsambulatorier dagligt med blødningsforstyrrelser og adnekspatologi
  • Det ene varetager endvidere endokrinologiske problemstillinger, samt fertilitetsudredning og behandling. Fertilitetsklinik med stimulations- og inseminationsbehandling samt IVF/ICSI-behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.
  • Det andet varetager pakke og filterudredning af cancersuspekte i bredt internt hospitalssamarbejde med kirurgisk afdelings colonforløb, diagnostisk enheds’ udredningsforløb, samt onkologisk afdelings udredning og kontrol af mammapatienter med familiær disposition. Derudover fokus på 3D-ultralydscanning.
 • Tre uddannelsesambulatorier dagligt med blødningsforstyrrelser, pakkeudredning og filterforløb med adnexpatologi, samt tidlige graviditetskomplikationer og akutte gynækologiske problemstillinger fra primærsektoren. Alle 3 ambulatorier har skemalagt supervision fra henholdsvis to nabostuer og en bagvagt.
 • 6-8 ambulatoriestuer med Urogynækologi per uge: Bækkenbundsklinik med urogynækologisk specialist udredning og behandling af inkontinens og prolaps med minimal care samt operation i specialiseret, tværfagligt team. Der er tæt samarbejde mellem en speciallæge og en uddannelseslæge med en bagvagtsstue og en uddannelsesstue samtidigt.
  • Der er også tæt samarbejde med obstetrisk team i særligt fælles sphinkterambulatorium hver anden uge.
 • Der er 6 dagkirurgiske lejer per uge, og 12 OP-lejer på central OP per uge, samt 4 ambulanteoperations ster pr uge. 
  • Afdelingen er med 283 hysteroskopiske indgreb årligt blandt de største både i region Hovedstaden og nationalt mht. operative hysteroskopier og 2. generationsmetoder. Der er avanceret udstyr til operativ minihysteroskopi på de ambulante stuer.
  • Afdelingen er med 270 hysterektomier årligt den næststørste i region Hovedstaden og trediestørst på nationalt niveau.  Der er fokus på laparoskopisk hysterektomi og myomektomi, adnexoperationer m.m. Der er avanceret udstyr med moderne 5mm eller flexible skoper, endo-alpha- operationsstuer, og afdelingen er ved at indføre 3D-laparoskopi.
  • Operationer for urininkontinens (TVT, TVT-O og bulking) samt diagnostik og operation af uterovaginal prolaps og fødselsskader.
  • Sectio med hud-til-hud procedure og tværfaglig teamtræning i beredskab. 
  • Palliativ behandling af patienter med gynækologiske cancersygdomme hovedsagelig i åbne forløb på stationært gynækologisk afsnit.
  • Klinik for seksuel sundhed.
  • Klinik for hyperemesis, bækkenløsing og ødemer med akupunkturbehandling.
  Afdelingen deltager i en række kvalitetssikringsinitiativer: afholder egne perinatal audits, egen og landsdækkende audit af hysterektomi / hysteroskopi, arbejder endvidere systematisk med NIP-indikatorer og projekt Sikre Fødsler og Sikre Kejsersnit, hvor der dagligt er opfølgning på egne tal på fødegangen. Desuden fokus på patientinddragelse og patientfeedback.

  3. Antal og typer uddannelsesstillinger og uddannelsesprogrammer

  Afdelingen varetager videreuddannelse af læger til speciallæger i både gynækologi, obstetrik og almen medicin. Afdelingen uddanner 3 læger i H1 forløb, 2 læge i H2 forløb og 2 læger i H3 forløb, 3 introlæge stillinger og 12 læger under uddannelse til almen praksis årligt. Udvidelse pågår.

  Afdelingen har følgende klassificerede uddannelsesstillinger:
  • introduktionsstillinger (1-årige) i gynækologi og obstetrik
  • 3 stillinger i HI-forløb (18 mdr.) starten af hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik
  • 4 stillinger i H2 og H3 forløb (1-årige) slutningen af hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik (1. reservelæge)
  • 14 (18 i 2018) stillinger årligt sideuddannelse i gynækologi og obstetrik i hoveduddannelse til almen medicin
  • 2 - 3 ph.d.-studerende.

  Alle uddannelsesstillinger har godkendte Uddannelsesprogrammer hvor det beskrives hvordan de overordnede målbeskrivelseskrav håndteres hos os.www.dsog.dk

  4. Introduktion af nye læger

  For at sikre det bedst mulige uddannelsesforløb, er der udarbejdet individuelle introduktionsforløb på 3-5 arbejdsdage. Introduktionen er tilrettelagt som struktureret information om de enkelte funktioner samt casebaseret dialog om de vigtigste patientkategorier.

  Der er udarbejdet checklister til den
  • generelle introduktion
  • degangsophold for introduktionslæger
  • differentieret ultralydsoplæring af reservelæger med simulator
  Der udleveres/udsendes ved ansættelsens start

  5. Uddannelsesfunktioner i vagtrullerne og i arbejdsplanerne

  Alle uddannelsesrulleskemaer er opbygget med differentierede dagfunktioner i overensstemmelse med kravene i uddannelsesprogrammerne, og løbende revideret og udbygget med supplerende uddannelsesfunktioner siden 2005. 

  Der er næsten altid en ny revision ongoing. Alle nyansættelser indledes med 3-5 dages introduktion, afhængig af behov. Der er dels central hospitalsintroduktion, dels struktureret case-baseret introduktion på afdelingen. Færdighedsudviklende perioder for de forskellige uddannelseskategorier er indbygget som mesterlæredage. 

  Disse perioder fordeles af UAO og skemalægger - og må forventes at fluktuere mellem rullerne, så perioderne placeres kalendermæssigt relevant.

  Hovedudddannelsen i gynækologi og obstetrik

  • I H1-tiden går man i 14-skiftet vagtlag, det første år med vagtudtynding, så der er plads til dagfunktioner og fokuserede ophold. Man følger successivt 3 forskellige rul: K1 i 6 mdr, K2 i 6 mdr K3 i 6mdr.
  • 0-6 mdr.: Fokus på obstetrik samt  2 x 1 uge med obstetrisk ultralyd, regelmæssig funktion i obstetrisk uddannelsesambulatorium, fødegangfunktion en gang om ugen i dagtid, samt elektive sectio'er. De færdighedsudviklende perioder placeres løbende i vagtfri perioder, der er indlagt i rulleskemaet. Dernæst følger obstetriske akutte funktioner i vagterne resten af HI-tiden.
  • 7-12 mdr.: Fokus på almen gynækologi samt 2 x 1 uge med gynækologisk og fertilitets ultralyd, herunder introduktion til 3D-skanning, samt dagkirurgi. Der er oplæring i selvstændigt uddannelsesambulatorium med specielt visiterede patienter til H-læger, både almen gynækologi, pakkeforløb, kolposkopier, samt efter individuelle ønsker særlige patientkategorier, f.eks. fertilitetspatienter og lign. Derudover deltager man i akut gynækologisk amb, samt løbende oplæring i operativ almen gynækologi på central operationsgang en gang om ugen. 
  • 13-18 mdr.: Varetager henholdsvis obstetrisk og gynækologisk bagvagtsfunktioner i dagtiden, og eventuelt oprykning til bagvagt efter afdelingens aktuelle muligheder og kursistens kvalifikationer.
  • I H2+H3 perioden går man i bagvagtslaget, bunden aftennattevagt, med en speciallæge i tilkald fra vagtværelse. I denne periode ligger 1 uge per 16 ugers rul til de færdighedsudviklende perioder. 1.reservelægen fungerer til sidst selvstændigt i gynækologisk ambulatorium med varetagelse af nyhenviste almen gynækologiske, urogynækologiske og gynækologisk-onkologiske patienter i cancerpakkeforløb. Der superviseres i forskellige gynækologiske operationstyper på central OP og i dagkirurgisk regi. Det forventes at H-lægen på simple indgreb opnår selvstændigt niveau, og kan træne dele af avancerede operationer, men også under hensyn til tidsmæssig afvikling af dagens operationsprogram. 

  Sideuddannelse på Kirurgisk Afdeling

  Sideuddannelsen på Kirurgisk Afdeling vil være opdelt med 5½  måneders ophold på Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital og  2 ugers ophold  Urologisk  Afdeling på Herlev Hospital.

  Kirurgisk Afdeling varetager kirurgiske sygdomme svarende til en basis kirurgisk afdeling dvs. de mest almindelige kirurgiske lidelser, herunder pakkeudredning og behandling af  coloncancer. Derudover har afdelingen stor akut modtagelse af alle typer af akutte kirurgiske patienter. 

  Afdelingen har en stor tilsynsfunktion på resten af hospitalet og vagthavende kaldes i forbindelse med indbringelse af traumer. Afdelingen foretager alle former for indgreb relateret til basiskirurgi af både til øvre og nedre abdominal kirurgi både åbent og laparoskopisk. 

  Den uddannelsessøgende vil indgå i mellemvagtslaget med større vagtfunktion i fælles akut modtageenhed, hvor der trænes i vurdering af det akutte abdomen. Der er 2 bagvagtslag besat med henholdsvis bagvagts-kompetente hoveduddannelsesforløb /afdelingslæger og vagtbærende overlæger. 

  Det forventes at den gynækologiske uddannelsessøgende tager ansvar dels for egen læring, men også træner ledelsesrollen og samarbejdsrollen som mellemleder og supervisor for KBU-læger, både i vagten og hverdagen, herunder oplæring i GU på fantom.

  Der trænes desuden specifikke operative kompetencer, hvorfor opholdet ikke planlægger med elektiv ambulant funktion. Det forventes, at man træner vagtrelevante kirurgiske indgreb som appendectomi etc. under supervision af bagvagten. Det forventes, at man får dagfunktioner på operationsgangen til laparoskopi og åbne operationer. Det anbefales, at man tidligt i sit forløb sikrer tilknytning til de relevante operative funktioner (åbne operationer og avancerede laparoskopier på tarm vil være kompetence-relevante).

  Hoveduddannelsen i Almen Medicin, gynækologi/obstetrik

  Her går man i 14-skiftet forvagtslag. Der er 7 (9 i 2018) ruller til uddannelsesforløb i Almen Medicin.  Der indgår returndage som forsøges placeret efter ønske, derudover skal temadage og Ukurser indplaceres.

  Der er opbygget en række ambulatorier og vagtfunktioner specielt til Almen Medicinernes sideuddannelse i Gynækologi-Obstetrik, med indbygget supervision, 1:1.

  Der er superviseret stuegang på barselsgangen og akut modtageafsnit for gravide, superviseret vagt på fødegangen, og uddannelsesambulatorier til elektive svangre. Der er superviseret stuegang på gynækologisk afsnit, superviseret oplæring i dagkirurgiske indgreb, på central operationsgang, og at afsnit med ambulant kirurgi. Der er en række uddannelsesambulatorier i elektiv og akut gynækologi, og et særskilt for tidligt gravide. De steder hvor det kun er speciallæge funktion, kan man deltage på mesterlæredage. Se funktioner i skemaet nedenfor.

  Der er en fokuseret mesterlæredag til prænatal diagnostik, visitation og gravide med kronisk sygdom, da disse områder kan varetages af speciallæger.

  Introduktionslæger i gynækologi-obstetrik

  Her går man i 14-skiftet vagt. Der er 3 ruller til introduktionslæger, der følges i alle de 12 mdr's ansættelse. Der er skemalagt færdigshedsudviklende perioder i rullen til UL og fødegang.  Derudover er der opbygget en række ambulatorier og vagtfunktioner specielt til Introduktionslæger, med indbygget supervision, 1:1.

  Der er superviseret stuegang på barselsgangen og akut modtageafsnit for gravide, superviseret uddannelsesvagt på fødegangen, og uddannelsesambulatorier til elektive svangre. Der er superviseret stuegang på gynækologisk afsnit, superviseret oplæring i dagkirurgiske indgreb, på central operationsgang, og at afsnit med ambulant kirurgi. Der er en række uddannelsesambulatorier i elektiv og akut gynækologi, og et særskilt for tidligt gravide. De steder hvor det kun er speciallæge funktion, kan man deltage på mesterlæredage. Se funktioner i skemaet nedenfor.

  En uge Mesterlære per kvartal, der fordeles af UAO iht de individuelle uddannelsesplaner: 1 uge som  surnumerær med fokus på ultralyd i obstetrisk regi og gynækologisk regi. 1 uge med fødegangsophold med jdrmødre. Spredte dage til oplæring i dagkirugi, samt laparoskopisk simulation og de obligatoriske I-kurser.

  Se funktionsbeskrivelsen for læger

  6. Vejledere og supervision

  Alle læger under uddannelse får tildelt en vejleder før ansættelsen. Læger i hoveduddannelse får både en gynækologisk og en obstetrisk vejleder.

  Vi har udarbejdet en separat vejledervejledning samt lommehæfte med alle de nye kompetencevurderings metoder til vejledere. Dette hæfte er aktuelt blevet implementeret i hele region øst.

  Alle vejledere har været på internt kursus i de nye kompetencevurderingsmetoder i 2014, og vi afholder løbende individuelle vejledermøder. Den strukturerede supervision er således en naturlig del af afdelingens hverdag på alle niveauer, ligefra studenterne til seniore overlæger. Middagskonferencen er præget af livlige faglige diskussioner vedrørende udfordrende cases.

  De forskellige lægers uddannelsesniveau og aktuelle kompetencemål bliver løbende annonceret i et nyhedsbrev 4 til 6 gange årligt. Vi har udarbejdet specielle samtale-støtteark til de 3 vejledersamtaler ved start, midtvejs og ved slutevaluering, hvori de 7 roller til løbende implementering indgår. Der har været aktivt fokus på de 7 roller i hverdagens kliniske funktioner, og der er udarbejdet et lommehæfte til fokus på dette. Dette hæfte har været inspirationskilde for andre afdelinger nationalt.

  7. Evaluering af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling som uddannelsessted

  Evaluering 2005-2014

  Den obligatoriske evaluering på en skala fra 1-9 er trukket fra evaluer.dk (link åbner i nyt vindue) i to forskellige sammenligninger: Der er stor tilfredshed med næsten det hele. Øvrige forhold dækker også forskning, som halvdelen af uddannelseslægerne (almen medicin) ikke skal - hvorfor lavere score på det ene punkt. Der er bedre score end gennesnittet af alle øvrige afdelinger i regionen uanset speciale. 

  Sammenlignet med *alle afdelinger i regionH
  Sammenlignet med ** alle øvrige gynækologiske afdelinger i regionen

  Inspektorbesøg

  Vurdering af kvaliteten i speciallægeuddannelsen sker ved inspektorbesøg. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling havde sidst inspektorbesøg 1. juni 2018, nedenstående er et citat fra dette besøg.

  "Inspektorbesøget på Gynækologisk-obstetrisk afdeling NOH var et rutinebesøg. Inspektorerne mødte til et veltilrettelagt program med et stort fremmøde blandt alle ansatte. Som ved sidste inspektorbesøg i januar 2014 fremstår afdelingen særdeles velfungerende med høj prioritering af et godt uddannelsesmiljø. Uddannelseslæger i alle niveauer udtrykker høj tilfredshed med uddannelsesudbyttet, og fremhæver et trygt læringsmiljø med gode supervisionsmuligheder fra engagerede kolleger. Afdelingen scores meget højt på trivsel."

  Se inspektorraporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

  Ny spørgsmålsramme og skala - evaluering 2015-2016:

  Man har i sundhedsstyrelsen ændret evalueringen fra de gamle 12 punkter på en skala fra 1-9, til at indeholde 26 spørgsmål på en skala fra 1-6. De 26 spørgsmål samles efterfølgende i 7 grupper. Afdelingen har formået at fastholde de gode evalueringer i toppen af skalaen på alle punkter gennem mere end 10 år. 

  Evalueringer fra 2015-2016 på denne nye skala (Færdige forløb N=18):

  Spørgsmålsgrupper                                                                             På en skala fra 1-6
  Introduktion                                                                                                       5,0
  Uddannelsesvejledning                                                                                  5,2
  Daglig vejledning                                                                                               5,2
  Arbejdstilrettelæggelse                                                                                  5,1
  Konference og undervisning                                                                         5,0
  Arbejdsklima                                                                                                      5,8
  Uddannelsesstedets indsats/eget uddannelses udbytte                  5,7                                            

  8. Lægeundervisning og konferencer

  Uddannelsesrelevante konferencer og undervisningsseancer

  Morgen-vagt-konference                                                                                 kl. 08.00 - 08.15

  Gynækologisk indikations og stuegangskonference                              kl. 08.20 - 08.40

  Obstetrisk morgenkonference                                                                      kl. 08.20 - 08.40

  Fælles middagskonference, med dagens 5 min.                                     kl. 12.30 - 13.00

  Onsdags-undervisnings-konference (2. ons = staffmeeting)              kl. 08.15 - 09.00

  Eftermiddags-vagt-konference                                                                    kl. 17.30 - 18.00

  Reservelægeundervisning fredag                                                                kl. 08.15 - 08.45

   Patolog-konference                kun 4. fredag                                                kl. 08.15 - 08.40

  Gynækologisk teammøde   torsdag ulige minus juli                               kl. 14.15 - 15.30

  Neonatal konference             kun 4. torsdag                                               kl. 08.20 - 08.40

  Obstetrisk teammøde                                                                                     efter indkaldelse

  Gynækologisk-onkologisk teammøde                                                        efter indkaldelse


  9. Uddannelsesansvarlig overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge

  UAO

  Overlæge, ph.d. Annette Settnes
  Send en mail til Annette Settnes
  Telefon: 48 29 62 37

  UKYL

  Afdelingslæge Johanna Schoeller
  Send en mail til Johanna Schoeller
  Telefon 48 29 65 50


  Redaktør