Trivselsproblemer 0-1 år

​​Børn som ikke trives af en eller anden årsag.

Henvisning til Neonatalafsnittet​

Børn op til 12 måneder kan blive henvist af egen læge til vurdering på Neonatalafsnittet pga. ét eller flere af følgende problemer:

 • græder for meget
 • sover for lidt
 • spiser for lidt
 • tager dårligt på i vægt
 • enten er et meget "stille" barn eller et meget temperamentsfuldt barn

Undersøgelser

Det er meget individuelt fra barn til barn, hvor mange timer det sover i træk og per døgn. Det samme gør sig gældende med hensyn til gråd. Nogle børn gylper mere end andre, og nogle tager hurtigere på end andre. Nogle børn signalerer tydeligt, hvornår de er tilfredse eller utilfredse, mens andre børn kan være sværere at tyde disse signaler på.

Under indlæggelsen sikres det, at der ikke er en fysisk årsag til barnets problematik. Dette gøres ved en lægelig undersøgelse af barnet samt observation af barnet under indlæggelse. Dette betyder at der er behov for, at én af forældrene er medindlagt og overnatter i afdelingen.

Lægen tager stilling til, om der er behov for yderligere undersøgelser for at afklare problematikken.

Familien som helhed og tværfaglighed

I afdelingen ses på familien som helhed og der lægges stor vægt på, at forældrene i videst muligt omfang inddrages i afdækningen af, hvad der kan være årsag til deres barns problem. Samspillet mellem forældre og barn er vigtigt, da mange af de ovenstående problemer kan påvirke og være påvirket af forælder-barn-samspillet.

Denne kompleksitet i afdækningen af problematikken kræver et tæt tværfagligt samarbejde, som kan involvere én eller flere af følgende faggrupper på afdelingen:

 • læge
 • sygeplejerske
 • specialpædagog
 • psykolog
 • socialrådgiver
 • fysioterapeut
 • familierådgiver

Råd og redskaber

Når somatisk lidelse er udelukket, er målet med indlæggelsen efterfølgende at give forældrene nogle råd og redskaber til at håndtere barnets problemer derhjemme.

Det tilstræbes at koordinere indlæggelsesforløbet således, at barnet indlægges i afdelingen i dagtiden (på hverdage). Indlæggelsen kan strække sig fra et par dage til godt en uges tid eller længere. 

Medbring til indlæggelsen

​Får barnet en speciel modermælkserstatning og/eller medicin bedes det blive medbragt ved indlæggelsen. Derudover kan det være en idé at medbringe egen barnevogn. Hvad der ellers måtte være brug for til barnet findes i afdelingen. 

Efter indlæggelsen

Efter indlæggelsen vil familien i nogle tilfælde blive tilbudt opfølgning i afdelingens ambulatorium.

Derudover tilstræbes det at involvere sundhedsplejersken i problematikken, naturligvis efter samtykke fra forældrene. Efter behov er der mulighed for at indkalde til netværksmøde for at koordinere hjælp og støtte til familien.​Redaktør