Studerende

​Læs mere om at være sygeplejestuderende og pædagogstuderende.​

Pædagogstuderende

Børne- og ungeafdelingen modtager pædagogstuderende fra henholdsvis Hillerød Pædagogseminarium og Dannerseminariet i 2. lønnede praktik.

Der er kapacitet til én studerende ad gangen i praktikperioder på 6 måneder (fra 1.02 til 31.07 og fra 1.08 til 31.01). Den ene studerende afløser således den anden.

Den studerende, der på dette tidspunkt i uddannelsen, er næsten færdiguddannet, deltager i det specialpædagogiske arbejde, som udføres af afdelingens to pædagoger i samarbejde med andre relevante fagpersoner i tværfaglige teams.

De specialpædagogiske funktioner og arbejdsopgaver ligger hovedsageligt indenfor socialpædiatrien fx børn med psykosomatiske problemer, dårlig trivsel, omsorgssvigt samt indenfor neuropædiatrien dvs. børn med udviklingsvanskeligheder, nedsat funktionsevne mm.

Den studerende vil i løbet af praktikken få mulighed for at arbejde selvstændigt under supervision fra praktikvejlederen med bl.a. pædagogiske observationer og undersøgelser, rådgivning og vejledning af forældre samt direkte intervention overfor barn og familie.

Sygeplejestuderende i klinisk undervisning i Børne- og ungeafdelingen

Børne- og ungeafdelingen modtager sygeplejestuderende i klinisk undervisning i 11. og 12. modul fra flere af regionens professionshøjskoler.

De studerende kommer i klinisk undervisning i 10 uger pr. modul (30 timer pr. uge). Der er plads til 12 sygeplejestuderende på Børne- og ungeafdelingens 4 forskellige afsnit.

De studerende kommer i klinisk undervisning på N​eonatalafsnittet og de to sengeafsnit med medicinske og kirurgiske specialer samt i ambulatoriet.

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed.  
Modulbeskrivelse: www.ucc.dk

Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse. 
Modulbeskrivelse: www.ucc.dk

Kliniske vejledere:

Ansvaret for den kliniske undervisning varetages af kliniske vejledere. Der er på hvert af de tre afsnit ansat en klinisk vejleder med bred klinisk erfaring. 
Der lægges vægt på et tæt individuelt samarbejde med udgangspunkt i en åben dialog med den enkelte sygeplejestuderende. For at opnå optimal læring hos den enkelte sygeplejestuderende forventes, at den sygeplejestuderende arbejder målrettet og aktivt for at opnå det enkelte moduls læringsudbytter.

Studiemiljø:

I den kliniske undervisningsperiode vil den studerende, udover den kliniske vejleder, være tilknyttet to faste medvejledere, som er sygeplejersker med kendskab til det pædiatriske speciale.

Den sygeplejestuderende vil deltage i et spændende, udfordrende og dynamisk læringsmiljø, hvor der kan opleves sygepleje i børne-/forældre-perspektiv.

Sygeplejen udøves individuelt ud fra barnets aktuelle tilstand. Sygeplejersken arbejder med flere målgrupper på samme tid, idet der skal kommunikeres med både barn og forældre. Der lægges vægt på at sygeplejerskerne er opmærksomme på forældrenes vidensgrundlag og livssituation, da deres oplevelse af tryghed ved indlæggelsen har stor betydning for hvorledes barnet mestrer indlæggelse og sygdom.

Sygeplejersken anvender i kommunikationen redskaber som leg, film og sang. Der tages  udgangspunkt i faglig viden om barnets udviklingsniveau og alder. Pædagogiske overvejelser inddrages i forhold til at tilgodese hvert barn/forældres individuelle behov i den konkrete situation.

Den sygeplejestuderende i børne- og ungeafdelingen indgår i samarbejdet med bl.a. læger fra forskellige specialer, pædagoger, fysioterapeuter, socialrådgiver, familierådgiver, psykologer og psykiater.

Udover de fastlagte studieaktiviteter arrangeres fælles undervisning og refleksionsforum, hvor der er mulighed for at gå i dybden med forskellige relevante sygeplejefaglige emner. Endvidere er der mulighed for at komme på studiebesøg på andre afsnit.

Børne- og ungeafdelingens generelle studieplan: www.ucc.dk
Redaktør